Beschermde soorten Wet natuurbescherming provincie Limburg

Overzicht van de onder de Wet natuurbescherming beschermde soorten in de provincie Limburg.

Op deze pagina zijn de beschermde soorten en vrijgestelde soorten te raadplegen voor de provincie Limburg. Deze pagina is opgesteld middels het concept van de Verordening provincie Limburg betreffende vrijstellingen voor artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming van 8 juni 2016.

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in, daarnaast zijn er (per provincie en landelijk) vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

  1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de Vogelrichtlijn).
  2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn. Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.
  3. Beschermingsregime andere soorten. Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland.
  4. Vrijgestelde soorten. In de provincie Limburg zijn er een aantal soorten vrijgesteld bij specifieke activiteiten.
  5. Jaarrond beschermde vogelnesten. Landelijk en daarmee in de provincie Limburg zijn van een aantal vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd. De provincie Limburg hanteert wel een andere indeling van de categorieën en voor een aantal soorten zijn de nesten niet langer jaarrond beschermd.

Disclaimer

We streven er naar om de tabellen met beschermde soorten actueel te houden. Deze tabellen vormen een zo compleet mogelijk overzicht. Uiteraard kunnen er tussentijds veranderingen optreden, welke niet direct worden gewijzigd op deze pagina. Controleer dit daarom voor de zekerheid altijd bij het betreffende bevoegd gezag. Aan deze tabellen kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

De Vogelrichtlijn is door de Europese Unie vastgesteld. Het doel is de bescherming, het beheer en de regulering van de in de lidstaten voorkomende vogels. Nederland heeft deze richtlijn omgezet in nationale wetgeving via de Wet natuurbescherming. Onder dit beschermingsregime vallen de Europees beschermde soorten als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. Voor activiteiten als ruimtelijke ontwikkelingen of het bestendig beheren of onderhouden van watergangen, bermen, natuurterreinen en dergelijke zijn geen provinciale vrijstellingen mogelijk. Voor een actueel overzicht van de, onder de Vogelrichtlijn beschermde vogelsoorten, verwijzen wij u graag door naar de website van het Ministerie van Economische zaken.

Naar boven

2A. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Niet-vogels)

Onder dit beschermingsregime vallen de Europees beschermde soorten als bedoeld in artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. Voor activiteiten als ruimtelijke ontwikkelingen of het bestendig beheren of onderhouden van watergangen, bermen, natuurterreinen en dergelijke zijn geen provinciale vrijstellingen mogelijk.

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bescherming
Sporenplanten-bladmossen geel schorpioenmos Hamatocaulis vernicosus Bern I
Sporenplanten-bladmossen tonghaarmuts Orthotrichum rogeri Bern I
Sporenplanten-varens kleine vlotvaren Salvinia natans Bern I
Zaadplanten liggende raket Sisymbrium supinum Bern I
Zaadplanten drijvende waterweegbree Luronium natans Bern I, HR IV
Zaadplanten groenknolorchis Liparis loeselii Bern I, HR IV
Zaadplanten kruipend moerasscherm Apium repens Bern I, HR IV
Zaadplanten zomerschroeforchis Spiranthes aestivalis Bern I, HR IV
Insecten-dagvlinders moerasparelmoervlinder Euphydryas aurinia ssp. aurinia Bern II
Insecten-haften oeveraas Palingenia longicauda Bern II
Insecten-libellen mercuurwaterjuffer Coenagrion mercuriale ssp. mercuriale Bern II
Zoogdieren-zeezoogdieren walrus Odobenus rosmarus ssp. rosmarus Bern II
Reptielen dikkopschildpad Caretta caretta Bern II, Bonn I, HR IV
Reptielen kemp’s zeeschildpad Lepidochelys kempii Bern II, Bonn I, HR IV
Reptielen lederschildpad Dermochelys coriacea Bern II, Bonn I, HR IV
Reptielen soepschildpad Chelonia mydas Bern II, Bonn I, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren bultrug Megaptera novaeangliae Bern II, Bonn I, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren gewone vinvis Balaenoptera physalus Bern II, Bonn I, HR IV
Amfibiëen boomkikker Hyla arborea ssp. arborea Bern II, HR IV
Amfibiëen geelbuikvuurpad Bombina variegata ssp. variegata Bern II, HR IV
Amfibiëen heikikker Rana arvalis ssp. arvalis Bern II, HR IV
Amfibiëen kamsalamander Triturus cristatus Bern II, HR IV
Amfibiëen knoflookpad Pelobates fuscus ssp. fuscus Bern II, HR IV
Amfibiëen rugstreeppad Bufo calamita Bern II, HR IV
Amfibiëen vroedmeesterpad Alytes obstetricans ssp. obstetricans Bern II, HR IV
Insecten-dagvlinders apollovlinder Parnassius apollo Bern II, HR IV
Insecten-dagvlinders boszandoog Lopinga achine Bern II, HR IV
Insecten-dagvlinders donker pimpernelblauwtje Maculinea nausithous Bern II, HR IV
Insecten-dagvlinders grote vuurvlinder Lycaena dispar ssp. batava Bern II, HR IV
Insecten-dagvlinders pimpernelblauwtje Maculinea teleius Bern II, HR IV
Insecten-dagvlinders tijmblauwtje Maculinea arion Bern II, HR IV
Insecten-dagvlinders zilverstreephooibeestje Coenonympha hero Bern II, HR IV
Insecten-kevers brede geelrandwaterroofkever Dytiscus latissimus Bern II, HR IV
Insecten-kevers gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus Bern II, HR IV
Insecten-kevers juchtleerkever Osmoderma eremita Bern II, HR IV
Insecten-kevers vermiljoenkever Cucujus cinnaberinus Bern II, HR IV
Insecten-libellen bronslibel Oxygastra curtisii Bern II, HR IV
Insecten-libellen gaffellibel Ophiogomphus cecilia Bern II, HR IV
Insecten-libellen gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis Bern II, HR IV
Insecten-libellen groene glazenmaker Aeshna viridis Bern II, HR IV
Insecten-libellen noordse winterjuffer Sympecma annulata ssp. braueri Bern II, HR IV
Insecten-libellen oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons Bern II, HR IV
Insecten-libellen rivierrombout Gomphus flavipes ssp. flavipes Bern II, HR IV
Insecten-libellen sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis Bern II, HR IV
Insecten-nachtvlinders teunisbloempijlstaart Proserpinus proserpina Bern II, HR IV
Reptielen gladde slang Coronella austriaca ssp. austriaca Bern II, HR IV
Reptielen muurhagedis Podarcis muralis ssp. brongniardii Bern II, HR IV
Reptielen zandhagedis Lacerta agilis ssp. agilis Bern II, HR IV
Vissen steur Acipenser sturio Bern II, HR IV
Zoogdieren-landzoogdieren hamster Cricetus cricetus ssp. canescens Bern II, HR IV
Zoogdieren-landzoogdieren otter Lutra lutra ssp. lutra Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen baardvleermuis Myotis mystacinus ssp. mystacinus Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen bechsteins vleermuis Myotis bechsteini Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen bosvleermuis Nyctalus leisleri ssp. leisleri Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen brandts vleermuis Myotis brandti ssp. brandti Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen franjestaart Myotis nattereri Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus ssp. auritus Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus ssp. austriacus Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum ssp. ferrumequinum Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen grote rosse vleermuis Nyctalus lasiopterus Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen ingekorven vleermuis Myotis emarginatus ssp. emarginatus Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros ssp. hipposideros Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen laatvlieger Eptesicus serotinus ssp. serotinus Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen meervleermuis Myotis dasycneme Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen mopsvleermuis Barbastella barbastellus Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen noordse vleermuis Eptesicus nilssoni ssp. nilssoni Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen rosse vleermuis Nyctalus noctula ssp. noctula Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus ssp. murinus Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen vale vleermuis Myotis myotis ssp. myotis Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen watervleermuis Myotis daubentoni ssp. daubentoni Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren bruinvis Phocoena phocoena ssp. phocoena Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren dwergpotvis Kogia breviceps Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren gestreepte dolfijn Stenella coeruleoalba Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren gewone dolfijn Delphinus delphis Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren gewone spitsdolfijn Mesoplodon bidens Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren grijze dolfijn Grampus griseus Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren kleine zwaardwalvis Pseudorca crassidens Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren narwal Monodon monoceros Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren orca Orcinus orca Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren tuimelaar Tursiops truncatus ssp. truncatus Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren witflankdolfijn Lagenorhynchus acutus Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren noordse vinvis Balaenoptera borealis Bonn I, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren potvis Physeter catodon Bonn I, HR IV
Amfibiëen poelkikker Pelophylax lessonae HR IV
Vissen houting Coregonus oxyrinchus HR IV
Weekdieren bataafse stroommossel Unio crassus HR IV
Weekdieren platte schijfhoren Anisus vorticulus HR IV
Zoogdieren-landzoogdieren bever Castor fiber ssp. albicus HR IV
Zoogdieren-landzoogdieren hazelmuis Muscardinus avellanarius HR IV
Zoogdieren-landzoogdieren lynx Lynx lynx ssp. lynx HR IV
Zoogdieren-landzoogdieren noordse woelmuis Microtus oeconomus ssp. arenicola HR IV
Zoogdieren-landzoogdieren wilde kat Felis silvestris ssp. silvestris HR IV
Zoogdieren-landzoogdieren wolf Canus lupus lupus HR IV
Zoogdieren-vleermuizen gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren butskop Hyperoodon ampullatus HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren dwergvinvis Balaenoptera acutorostrata HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren griend Globicephala melas HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren spitsdolfijn van gray Mesoplodon grayi HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren witte dolfijn Delphinapterus leucas HR IV

Naar boven

2B. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (vogels)

Onder dit beschermingsregime vallen de Europees beschermde soorten als bedoeld in artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. Voor activiteiten als ruimtelijke ontwikkelingen of het bestendig beheren of onderhouden van watergangen, bermen, natuurterreinen en dergelijke zijn geen provinciale vrijstellingen mogelijk.

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bescherming
Vogels aasgier Neophron percnopterus ssp. percnopterus Bern II
Vogels alpengierzwaluw Tachymarptis melba ssp. melba Bern II
Vogels alpenheggenmus Prunella collaris ssp. collaris Bern II
Vogels amerikaanse grote stern Sterna sandvicensis ssp. acuflavida Bern II
Vogels anatolische woestijnplevier Charadrius leschenaultii ssp. columbinus Bern II
Vogels appelvink Coccothraustes coccothraustes ssp. coccothraustes Bern II
Vogels arctische bonte strandloper Calidris alpina ssp. arctica Bern II
Vogels arendbuizerd Buteo rufinus ssp. rufinus Bern II
Vogels aziatische roodborsttapuit Saxicola torquata ssp. maura Bern II
Vogels baardgrasmus Sylvia cantillans ssp. cantillans Bern II
Vogels baardman Panurus biarmicus ssp. biarmicus Bern II
Vogels balearische roodkopklauwier Lanius senator ssp. badius Bern II
Vogels balkanbergfluiter Phylloscopus bonelli ssp. orientalis Bern II
Vogels balkankwikstaart Motacilla flava ssp. feldegg Bern II
Vogels beflijster Turdus torquatus ssp. torquatus Bern II
Vogels bergeend Tadorna tadorna Bern II
Vogels bergfluiter Phylloscopus bonelli ssp. bonelli Bern II
Vogels bijeneter Merops apiaster Bern II
Vogels bladkoning Phylloscopus inornatus ssp. inornatus Bern II
Vogels blauwborst Luscinia svecica ssp. cyanecula Bern II
Vogels blauwe kiekendief Circus cyaneus ssp. cyaneus Bern II
Vogels blauwe rotslijster Monticola solitarius ssp. solitarius Bern II
Vogels blauwstaart Tarsiger cyanurus ssp. cyanurus Bern II
Vogels boerenzwaluw Hirundo rustica ssp. rustica Bern II
Vogels bont stormvogeltje Pelagodroma marina Bern II
Vogels bontbekplevier Charadrius hiaticula ssp. hiaticula Bern II
Vogels bonte strandloper Calidris alpina ssp. alpina Bern II
Vogels bonte tapuit Oenanthe pleschanka ssp. pleschanka Bern II
Vogels bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca ssp. hypoleuca Bern II
Vogels boomklever Sitta europaea ssp. caesia Bern II
Vogels boomkruiper Certhia brachydactyla ssp. megarhyncha Bern II
Vogels boompieper Anthus trivialis ssp. trivialis Bern II
Vogels boomvalk Falco subbuteo ssp. subbuteo Bern II
Vogels bosgors Emberiza rustica ssp. rustica Bern II
Vogels bosrietzanger Acrocephalus palustris Bern II
Vogels bosruiter Tringa glareola Bern II
Vogels bosuil Strix aluco ssp. aluco Bern II
Vogels braamsluiper Sylvia curruca ssp. curruca Bern II
Vogels brandgans Branta leucopsis Bern II
Vogels breedbekstrandloper Limicola falcinellus ssp. falcinellus Bern II
Vogels brilgrasmus Sylvia conspicillata ssp. conspicillata Bern II
Vogels britse frater Carduelis flavirostris ssp. pipilans Bern II
Vogels britse koolmees Parus major ssp. newtoni Bern II
Vogels britse putter Carduelis carduelis ssp. britannica Bern II
Vogels bruine boszanger Phylloscopus fuscatus ssp. fuscatus Bern II
Vogels bruine kiekendief Circus aeruginosus ssp. aeruginosus Bern II
Vogels bruinkeelortolaan Emberiza caesia Bern II
Vogels buizerd Buteo buteo ssp. buteo Bern II
Vogels bulwers stormvogel Bulweria bulwerii Bern II
Vogels canadese kraanvogel Grus canadensis ssp. canadensis Bern II
Vogels casarca Tadorna ferruginea Bern II
Vogels cetti’s zanger Cettia cetti ssp. cetti Bern II
Vogels cirlgors Emberiza cirlus Bern II
Vogels citroenkwikstaart Motacilla citreola Bern II
Vogels daurische klauwier Lanius isabellinus ssp. speculigerus Bern II
Vogels diksnavelnotenkraker Nucifraga caryocatactes ssp. caryocatactes Bern II
Vogels dougalls stern Sterna dougallii ssp. dougallii Bern II
Vogels draaihals Jynx torquilla ssp. torquilla Bern II
Vogels drieteenstrandloper Calidris alba Bern II
Vogels duinpieper Anthus campestris ssp. campestris Bern II
Vogels dwergaalscholver Phalacrocorax pygmeus Bern II
Vogels dwergarend Aquila pennata ssp. pennata Bern II
Vogels dwerggors Emberiza pusilla Bern II
Vogels dwergmeeuw Larus minutus Bern II
Vogels dwergooruil Otus scops ssp. scops Bern II
Vogels dwergstern Sterna albifrons ssp. albifrons Bern II
Vogels engelse kwikstaart Motacilla flava ssp. flavissima Bern II
Vogels europese kanarie Serinus serinus Bern II
Vogels fitis Phylloscopus trochilus ssp. trochilus Bern II
Vogels flamingo Phoenicopterus ruber ssp. roseus Bern II
Vogels fluiter Phylloscopus sibilatrix Bern II
Vogels frater Carduelis flavirostris ssp. flavirostris Bern II
Vogels geelgors Emberiza citrinella ssp. citrinella Bern II
Vogels geelsnavelduiker Gavia adamsii Bern II
Vogels gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus ssp. phoenicurus Bern II
Vogels gele kwikstaart Motacilla flava ssp. flava Bern II
Vogels geoorde fuut Podiceps nigricollis Bern II
Vogels giervalk Falco rusticolus Bern II
Vogels glanskop Parus palustris ssp. palustris Bern II
Vogels gon-gon/kaapverdische stormvogel Pterodroma feae Bern II
Vogels goudhaan Regulus regulus ssp. regulus Bern II
Vogels grasmus Sylvia communis ssp. communis Bern II
Vogels graspieper Anthus pratensis ssp. pratensis Bern II
Vogels graszanger Cisticola juncidis ssp. cisticola Bern II
Vogels grauwe fitis Phylloscopus trochiloides ssp. viridanus Bern II
Vogels grauwe franjepoot Phalaropus lobatus Bern II
Vogels grauwe kiekendief Circus pygargus Bern II
Vogels grauwe klauwier Lanius collurio ssp. collurio Bern II
Vogels grauwe vliegenvanger Muscicapa striata ssp. striata Bern II
Vogels griel Burhinus oedicnemus ssp. oedicnemus Bern II
Vogels grijskopspecht Picus canus ssp. canus Bern II
Vogels grijze wouw Elanus caeruleus ssp. caeruleus Bern II
Vogels groene specht Picus viridis ssp. viridis Bern II
Vogels groenlandse tapuit Oenanthe oenanthe ssp. leucorhoa Bern II
Vogels groenling Carduelis chloris ssp. chloris Bern II
Vogels grote barmsijs Carduelis flammea ssp. flammea Bern II
Vogels grote bonte specht Dendrocopos major ssp. pinetorum Bern II
Vogels grote franjepoot Steganopus tricolor Bern II
Vogels grote gele kwikstaart Motacilla cinerea ssp. cinerea Bern II
Vogels grote karekiet Acrocephalus arundinaceus ssp. arundinaceus Bern II
Vogels grote kruisbek Loxia pytyopsittacus Bern II
Vogels grote pieper Anthus richardi ssp. richardi Bern II
Vogels grote stern Sterna sandvicensis ssp. sandvicensis Bern II
Vogels grote zilverreiger Casmerodius albus ssp. albus Bern II
Vogels haakbek Pinicola enucleator ssp. enucleator Bern II
Vogels harlekijneend Histrionicus histrionicus Bern II
Vogels havik Accipiter gentilis ssp. gentilis Bern II
Vogels havikarend Aquila fasciata ssp. fasciata Bern II
Vogels heggenmus Prunella modularis ssp. modularis Bern II
Vogels hop Upupa epops ssp. epops Bern II
Vogels huiszwaluw Delichon urbica ssp. urbica Bern II
Vogels humes bladkoning Phylloscopus inornatus ssp. humei Bern II
Vogels iberische tjiftjaf Phylloscopus collybita ssp. brehmii Bern II
Vogels ijsduiker Gavia immer Bern II
Vogels ijsgors Calcarius lapponicus ssp. lapponicus Bern II
Vogels ijslands smelleken Falco columbarius ssp. subaesalon Bern II
Vogels ijsvogel Alcedo atthis ssp. ispida Bern II
Vogels ivoormeeuw Pagophila eburnea Bern II
Vogels izabeltapuit Oenanthe isabellina Bern II
Vogels jufferkraanvogel Grus virgo Bern II
Vogels kalanderleeuwerik Melanocorypha calandra ssp. calandra Bern II
Vogels kerkuil Tyto alba ssp. guttata Bern II
Vogels klapekster Lanius excubitor ssp. excubitor Bern II
Vogels klein waterhoen Porzana parva Bern II
Vogels kleine barmsijs Carduelis flammea ssp. cabaret Bern II
Vogels kleine bonte specht Dendrocopos minor ssp. hortorum Bern II
Vogels kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus ssp. scirpaceus Bern II
Vogels kleine klapekster Lanius minor Bern II
Vogels kleine plevier Charadrius dubius ssp. curonicus Bern II
Vogels kleine spotvogel Hippolais caligata ssp. caligata Bern II
Vogels kleine sprinkhaanzanger Locustella lanceolata Bern II
Vogels kleine strandloper Calidris minuta Bern II
Vogels kleine trap Tetrax tetrax Bern II
Vogels kleine vliegenvanger Ficedula parva ssp. parva Bern II
Vogels kleine zilverreiger Egretta garzetta ssp. garzetta Bern II
Vogels kleine zwaan Cygnus columbianus ssp. bewickii Bern II
Vogels kleine zwartkop Sylvia melanocephala ssp. melanocephala Bern II
Vogels kleinst waterhoen Porzana pusilla ssp. intermedia Bern II
Vogels kluut Recurvirostra avosetta Bern II
Vogels kneu Carduelis cannabina ssp. cannabina Bern II
Vogels koereiger Bubulcus ibis ssp. ibis Bern II
Vogels koningseider Somateria spectabilis Bern II
Vogels koolmees Parus major ssp. major Bern II
Vogels kortsnavelboomkruiper Certhia familiaris ssp. macrodactyla Bern II
Vogels kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla ssp. brachydactyla Bern II
Vogels kraanvogel Grus grus ssp. grus Bern II
Vogels krekelzanger Locustella fluviatilis Bern II
Vogels krombekstrandloper Calidris ferruginea Bern II
Vogels kruisbek Loxia curvirostra ssp. curvirostra Bern II
Vogels kuifduiker Podiceps auritus Bern II
Vogels kuifkoekoek Clamator glandarius ssp. glandarius Bern II
Vogels kuifmees Parus cristatus ssp. mitratus Bern II
Vogels kwak Nycticorax nycticorax ssp. nycticorax Bern II
Vogels kwartelkoning Crex crex Bern II
Vogels lachstern Sterna nilotica ssp. nilotica Bern II
Vogels lammergier Gypaetus barbatus ssp. aureus Bern II
Vogels lepelaar Platalea leucorodia ssp. leucorodia Bern II
Vogels matkop Parus montanus ssp. rhenanus Bern II
Vogels middelste bonte specht Dendrocopos medius ssp. medius Bern II
Vogels mongoolse pieper Anthus godlewskii Bern II
Vogels monniksgier Aegypius monachus ssp. monachus Bern II
Vogels morinelplevier Eudromias morinellus Bern II
Vogels nachtegaal Luscinia megarhynchos ssp. megarhynchos Bern II
Vogels nachtzwaluw Caprimulgus europaeus ssp. europaeus Bern II
Vogels nonnetje Mergus albellus Bern II
Vogels noordse boszanger Phylloscopus borealis ssp. borealis Bern II
Vogels noordse fitis Phylloscopus trochilus ssp. acredula Bern II
Vogels noordse grote bonte specht Dendrocopos major ssp. major Bern II
Vogels noordse kwikstaart Motacilla flava ssp. thunbergi Bern II
Vogels noordse nachtegaal Luscinia luscinia Bern II
Vogels noordse pijlstormvogel Puffinus puffinus Bern II
Vogels noordse stern Sterna paradisaea Bern II
Vogels oehoe Bubo bubo ssp. bubo Bern II
Vogels oeverloper Tringa hypoleucos Bern II
Vogels oeverpieper Anthus petrosus ssp. littoralis Bern II
Vogels oeverzwaluw Riparia riparia ssp. riparia Bern II
Vogels ooievaar Ciconia ciconia ssp. ciconia Bern II
Vogels oostelijke blonde tapuit Oenanthe hispanica ssp. melanoleuca Bern II
Vogels orpheusspotvogel Hippolais polyglotta Bern II
Vogels paapje Saxicola rubetra Bern II
Vogels paarse strandloper Calidris maritima Bern II
Vogels pallas’ boszanger Phylloscopus proregulus Bern II
Vogels parelduiker Gavia arctica ssp. arctica Bern II
Vogels perzische roodborst Irania gutturalis Bern II
Vogels pestvogel Bombycilla garrulus ssp. garrulus Bern II
Vogels pimpelmees Parus caeruleus ssp. caeruleus Bern II
Vogels poelruiter Tringa stagnatilis Bern II
Vogels poelsnip Gallinago media Bern II
Vogels porseleinhoen Porzana porzana Bern II
Vogels proven?aalse grasmus Sylvia undata Bern II
Vogels purperreiger Ardea purpurea ssp. purpurea Bern II
Vogels putter Carduelis carduelis ssp. carduelis Bern II
Vogels raddes boszanger Phylloscopus schwarzi Bern II
Vogels ralreiger Ardeola ralloides Bern II
Vogels ransuil Asio otus ssp. otus Bern II
Vogels renvogel Cursorius cursor ssp. cursor Bern II
Vogels reuzenstern Sterna caspia Bern II
Vogels rietgors Emberiza schoeniclus ssp. schoeniclus Bern II
Vogels rietzanger Acrocephalus schoenobaenus Bern II
Vogels rode rotslijster Monticola saxatilis Bern II
Vogels rode wouw Milvus milvus ssp. milvus Bern II
Vogels roerdomp Botaurus stellaris ssp. stellaris Bern II
Vogels roodborst Erithacus rubecula ssp. rubecula Bern II
Vogels roodborsttapuit Saxicola torquata ssp. hibernans Bern II
Vogels roodborsttapuit Saxicola torquata ssp. rubicola Bern II
Vogels roodbuikwaterspreeuw Cinclus cinclus ssp. aquaticus Bern II
Vogels roodhalsfuut Podiceps grisegena ssp. grisegena Bern II
Vogels roodkeelduiker Gavia stellata Bern II
Vogels roodkeelpieper Anthus cervinus Bern II
Vogels roodkopklauwier Lanius senator ssp. senator Bern II
Vogels roodmus Carpodacus erythrinus ssp. erythrinus Bern II
Vogels roodpootvalk Falco vespertinus Bern II
Vogels roodsterblauwborst Luscinia svecica ssp. svecica Bern II
Vogels roodstuitzwaluw Hirundo daurica ssp. rufula Bern II
Vogels rosse franjepoot Phalaropus fulicaria Bern II
Vogels rotspieper Anthus petrosus ssp. petrosus Bern II
Vogels rouwkwikstaart Motacilla alba ssp. yarrellii Bern II
Vogels roze spreeuw Sturnus roseus Bern II
Vogels ruigpootbuizerd Buteo lagopus ssp. lagopus Bern II
Vogels ruigpootuil Aegolius funereus ssp. funereus Bern II
Vogels scandinavische tjiftjaf Phylloscopus collybita ssp. abietinus Bern II
Vogels scharrelaar Coracias garrulus ssp. garrulus Bern II
Vogels schreeuwarend Aquila pomarina ssp. pomarina Bern II
Vogels siberische boompieper Anthus hodgsoni ssp. yunnanensis Bern II
Vogels siberische braamsluiper Sylvia curruca ssp. blythi of ssp. halimodendri Bern II
Vogels siberische notenkraker Nucifraga caryocatactes ssp. macrorhynchos Bern II
Vogels siberische tjiftjaf Phylloscopus collybita ssp. tristis Bern II
Vogels sibirische sprinkhaanzanger Locustella certhiola ssp. rubescens Bern II
Vogels sijs Carduelis spinus Bern II
Vogels slangenarend Circaetus gallicus ssp. gallicus Bern II
Vogels slechtvalk Falco peregrinus ssp. peregrinus Bern II
Vogels smelleken Falco columbarius ssp. aesalon Bern II
Vogels sneeuwgors Plectrophenax nivalis ssp. insulae Bern II
Vogels sneeuwgors Plectrophenax nivalis ssp. nivalis Bern II
Vogels sneeuwuil Nyctea scandiaca Bern II
Vogels snor Locustella luscinioides ssp. luscinioides Bern II
Vogels sperwer Accipiter nisus ssp. nisus Bern II
Vogels sperwergrasmus Sylvia nisoria ssp. nisoria Bern II
Vogels sperweruil Surnia ulula ssp. ulula Bern II
Vogels spotvogel Hippolais icterina Bern II
Vogels sprinkhaanzanger Locustella naevia ssp. naevia Bern II
Vogels steenarend Aquila chrysaetos ssp. chrysaetos Bern II
Vogels steenloper Arenaria interpres ssp. interpres Bern II
Vogels steenuil Athene noctua ssp. vidalii Bern II
Vogels stellers eider Polysticta stelleri Bern II
Vogels steltkluut Himantopus himantopus Bern II
Vogels steppearend Aquila nipalensis ssp. orientalis Bern II
Vogels steppebuizerd Buteo buteo ssp. vulpinus Bern II
Vogels steppehoen Syrrhaptes paradoxus Bern II
Vogels steppekiekendief Circus macrourus Bern II
Vogels steppeklapekster Lanius excubitor ssp. pallidirostris Bern II
Vogels steppevorkstaartplevier Glareola nordmanni Bern II
Vogels stormvogeltje Hydrobates pelagicus Bern II
Vogels strandleeuwerik Eremophila alpestris ssp. flava Bern II
Vogels strandplevier Charadrius alexandrinus ssp. alexandrinus Bern II
Vogels struikrietzanger Acrocephalus dumetorum Bern II
Vogels swinhoes boszanger Phylloscopus trochiloides ssp. plumbeitarsus Bern II
Vogels taigaboomkruiper Certhia familiaris ssp. familiaris Bern II
Vogels tapuit Oenanthe oenanthe ssp. oenanthe Bern II
Vogels temmincks strandloper Calidris temminckii Bern II
Vogels terekruiter Tringa cinerea Bern II
Vogels tjiftjaf Phylloscopus collybita ssp. collybita Bern II
Vogels toendrabontbekplevier Charadrius hiaticula ssp. tundrae Bern II
Vogels torenvalk Falco tinnunculus ssp. tinnunculus Bern II
Vogels tuinfluiter Sylvia borin ssp. borin Bern II
Vogels turkestaanse klauwier Lanius isabellinus ssp. phoenicuroides Bern II
Vogels vaal stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa ssp. leucorhoa Bern II
Vogels vale gier Gyps fulvus ssp. fulvus Bern II
Vogels vale pijlstormvogel Puffinus yelkouan ssp. mauretanicus Bern II
Vogels veldrietzanger Acrocephalus agricola ssp. septima Bern II
Vogels velduil Asio flammeus ssp. flammeus Bern II
Vogels visarend Pandion haliaetus ssp. haliaetus Bern II
Vogels visdief Sterna hirundo ssp. hirundo Bern II
Vogels vorkstaartmeeuw Xema sabini Bern II
Vogels vorkstaartplevier Glareola pratincola ssp. pratincola Bern II
Vogels vuurgoudhaan Regulus ignicapillus ssp. ignicapillus Bern II
Vogels waterpieper Anthus spinoletta ssp. spinoletta Bern II
Vogels wespendief Pernis apivorus Bern II
Vogels westelijke blonde tapuit Oenanthe hispanica ssp. hispanica Bern II
Vogels wielewaal Oriolus oriolus ssp. oriolus Bern II
Vogels wilde zwaan Cygnus cygnus Bern II
Vogels wilgengors Emberiza aureola ssp. aureola Bern II
Vogels wilsons stormvogeltje Oceanites oceanicus Bern II
Vogels winterkoning Troglodytes troglodytes ssp. troglodytes Bern II
Vogels witbandkruisbek Loxia leucoptera ssp. bifasciata Bern II
Vogels witgat Tringa ochropus Bern II
Vogels withalsvliegenvanger Ficedula albicollis Bern II
Vogels witkopgors Emberiza leucocephalos ssp. leucocephalos Bern II
Vogels witstuitbarmsijs Carduelis hornemanni ssp. exilipes Bern II
Vogels witte kerkuil Tyto alba ssp. alba Bern II
Vogels witte kwikstaart Motacilla alba ssp. alba Bern II
Vogels witvleugelstern Chlidonias leucopterus Bern II
Vogels witwangstern Chlidonias hybridus ssp. hybridus Bern II
Vogels woestijngrasmus Sylvia nana ssp. nana Bern II
Vogels woestijnvink Rhodopechys githaginea Bern II
Vogels woudaap Ixobrychus minutus ssp. minutus Bern II
Vogels zuidelijke bonte strandloper Calidris alpina ssp. schinzii Bern II
Vogels zwartbuikwaterspreeuw Cinclus cinclus ssp. cinclus Bern II
Vogels zwarte ibis Plegadis falcinellus ssp. falcinellus Bern II
Vogels zwarte mees Parus ater ssp. ater Bern II
Vogels zwarte ooievaar Ciconia nigra Bern II
Vogels zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros ssp. gibraltariensis Bern II
Vogels zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros ssp. phoenicuroides Bern II
Vogels zwarte specht Dryocopus martius ssp. martius Bern II
Vogels zwarte stern Chlidonias niger ssp. niger Bern II
Vogels zwarte wouw Milvus migrans ssp. migrans Bern II
Vogels zwartkop Sylvia atricapilla ssp. atricapilla Bern II
Vogels zwartkopgors Emberiza melanocephala Bern II
Vogels zwartkopmeeuw Larus melanocephalus Bern II
Zoogdieren-zeezoogdieren griend Globicephala melas Bern II
Vogels audouins meeuw Larus audouinii Bern II, Bonn I
Vogels bastaardarend Aquila clanga Bern II, Bonn I
Vogels dunbekwulp Numenius tenuirostris Bern II, Bonn I
Vogels dwerggans Anser erythropus Bern II, Bonn I
Vogels grote trap Otis tarda ssp. tarda Bern II, Bonn I
Vogels kleine torenvalk Falco naumanni Bern II, Bonn I
Vogels kroeskoppelikaan Pelecanus crispus Bern II, Bonn I
Vogels oostelijke kraagtrap Chlamydotis undulata ssp. macqueenii Bern II, Bonn I
Vogels roodhalsgans Branta ruficollis Bern II, Bonn I
Vogels roze pelikaan Pelecanus onocrotalus Bern II, Bonn I
Vogels waterrietzanger Acrocephalus paludicola Bern II, Bonn I
Vogels witbandzeearend Haliaeetus leucoryphus Bern II, Bonn I
Vogels witkopeend Oxyura leucocephala Bern II, Bonn I
Vogels zeearend Haliaeetus albicilla Bern II, Bonn I
Vogels blonde ruiter Tryngites subruficollis Bonn I
Vogels siberische taling Anas formosa Bonn I
Vogels steppekievit Vanellus gregarius Bonn I
Vogels witoogeend Aythya nyroca Bonn I

Naar boven

3. Beschermingsregime andere soorten

Onder dit beschermingsregime vallen de nationaal beschermde soorten als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming.

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bescherming
Amfibiëen alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris Andere soorten (bijlage A van de wet)
Amfibiëen vinpootsalamander Lissotriton helveticus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Amfibiëen vuursalamander Salamandra salamandra Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders aardbeivlinder Pyrgus malvae Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders bosparelmoervlinder Melitaea athalia Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders bruin dikkopje Erynnis tages Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders bruine eikenpage Satyrium ilicis Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders duinparelmoervlinder Argynnis niobe Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders gentiaanblauwtje Maculinea alcon Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders grote parelmoervlinder Argynnis aglaja Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders grote vos Nymphalis polychloros Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders grote weerschijnvlinder Apatura iris) Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders iepenpage Satyrium w-album Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders kleine heivlinder Hipparchia statilinus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders kommavlinder Hesperia comma Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders sleedoornpage Thecla betulae Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders spiegeldikkopje Heteropterus morpheus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders veenbesblauwtje Plebejus optilete Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders veenbesparelmoervlinder Boloria aquilonaris Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders veenhooibeestje Coenonympha tullia Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders veldparelmoervlinder Melitaea cinxia Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders zilveren maan Boloria selene Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-kevers vliegend hert Lucanus cervus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-libellen beekrombout Gomphus vulgatissimus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-libellen bosbeekjuffer Calopteryx virgo Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-libellen donkere waterjuffer Coenagrion armatum Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-libellen gevlekte glanslibel Somatochlora flavomaculata Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-libellen gewone bronlibel Cordulegaster boltonii Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-libellen hoogveenglanslibel Somatochlora arctica Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-libellen kempense heidelibel Sympetrum depressiusculum Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-libellen speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum Andere soorten (bijlage A van de wet)
Kreeftachtigen europese rivierkreeft Astacus astacus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Reptielen adder Vipera berus ssp. berus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Reptielen hazelworm Anguis fragilis Andere soorten (bijlage A van de wet)

vrijgesteld in juli, augustus en september

Reptielen levendbarende hagedis Zootoca vivipara Andere soorten (bijlage A van de wet)

vrijgesteld van 15 augustus tot en met 15 oktober

Reptielen ringslang Natrix natrix Andere soorten (bijlage A van de wet)
Vissen beekdonderpad Cottus rhenanus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Vissen beekprik Lampetra planeri Andere soorten (bijlage A van de wet)
Vissen elrits Phoxinus phoxinus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Vissen gestippelde alver Alburnoides bipunctatus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Vissen grote modderkruiper Misgurnus fossilis Andere soorten (bijlage A van de wet)
Vissen kwabaal Lota lota Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren boommarter Martes martes Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren damhert Dama dama Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren das Meles meles Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren edelhert Cervus elaphus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren eekhoorn Sciurus vulgaris Andere soorten (bijlage A van de wet)

vrijgesteld van maart tot april en juli tot en met november

Zoogdieren-landzoogdieren eikelmuis Eliomys quercinus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren grote bosmuis Apodemus flavicollis Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren steenmarter Martes foina Andere soorten (bijlage A van de wet)

vrijgesteld van 15 augustus tot en met februari

Zoogdieren-landzoogdieren veldspitsmuis Crocidura leucodon Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren waterspitsmuis Neomys fodiens Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren wild zwijn Sus scrofa Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-zeezoogdieren gewone zeehond Phoca vitulina Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-zeezoogdieren grijze zeehond Halichoerus grypus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Sporenplanten-varens blaasvaren Cystopteris fragilis Andere soorten (bijlage B van de wet)
Sporenplanten-varens groensteel Asplenium viride Andere soorten (bijlage B van de wet)
Sporenplanten-varens schubvaren Ceterach officinarum Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten akkerboterbloem Ranunculus arvensis Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten akkerdoornzaad Torilis arvensis Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten akkerogentroost Odontites vernus subsp. vernus Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten beklierde ogentroost Euphrasia rostkoviana Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten berggamander Teucrium montanum Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten bergnachtorchis Platanthera montana Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten blauw guichelheil Anagallis arvensis subsp. foemina Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten bokkenorchis Himantoglossum hircinum Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten bosboterbloem Ranunculus polyanthemos subsp. nemorosus Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten bosdravik Bromopsis ramosa subsp. benekenii Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten brave hendrik Chenopodium bonus-henricus Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten brede wolfsmelk Euphorbia platyphyllos Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten breed wollegras Eriophorum latifolium Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten bruinrode wespenorchis Epipactis atrorubens Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten dennenorchis Goodyera repens Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten dreps Bromus secalinus Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten echte gamander Teucrium chamaedrys subsp. germanicum Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten franjegentiaan Gentianella ciliata Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten geelgroene wespenorchis Epipactis muelleri Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten geplooide vrouwenmantel Alchemilla subcrenata Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten getande veldsla Valerianella dentata Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten gevlekt zonneroosje Tuberaria guttata Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten glad biggenkruid Hypochaeris glabra Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten gladde zegge Carex laevigata Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten groene nachtorchis Coeloglossum viride Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten groot spiegelklokje Legousia speculum-veneris Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten grote bosaardbei Fragaria moschata Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten grote leeuwenklauw Aphanes arvensis Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten honingorchis Herminium monorchis Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten kalkboterbloem Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemoides Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten kalketrip Centaurea calcitrapa Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten karthuizeranjer Dianthus carthusianorum Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten karwijselie Selinum carvifolia Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten kleine ereprijs Veronica verna Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten kleine schorseneer Scorzonera humilis Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten kleine wolfsmelk Euphorbia exigua Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten kluwenklokje Campanula glomerata Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten knollathyrus Lathyrus linifolius Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten knolspirea Filipendula vulgaris Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten korensla Arnoseris minima Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten kranskarwij Carum verticillatum Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten kruiptijm Thymus praecox Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten lange zonnedauw Drosera longifolia Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten liggende ereprijs Veronica prostrata Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten moerasgamander Teucrium scordium Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten muurbloem Erysimum cheiri Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten naakte lathyrus Lathyrus aphaca Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten naaldenkervel Scandix pecten-veneris Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten pijlscheefkelk Arabis hirsuta subsp. sagittata Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten roggelelie Lilium bulbiferum subsp. croceum Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten rood peperboompje Daphne mezereum Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten rozenkransje Antennaria dioica Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten ruw parelzaad Lithospermum arvense Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten scherpkruid Asperugo procumbens Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten schubzegge Carex lepidocarpa Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten smalle raai Galeopsis angustifolia Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten spits havikskruid Hieracium lactucella Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten steenbraam Rubus saxatilis Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten stijve wolfsmelk Euphorbia stricta Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten stofzaad Monotropa hypopitys Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten tengere distel Carduus tenuiflorus Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten tengere veldmuur Minuartia hybrida Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten trosgamander Teucrium botrys Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten veenbloembies Scheuchzeria palustris Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten vliegenorchis Ophrys insectifera Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten vroege ereprijs Veronica praecox Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten wilde averuit Artemisia campestris subsp. campestris Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten wilde ridderspoor Consolida regalis Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten wilde weit Melampyrum arvense Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten wolfskers Atropa bella-donna Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten zandwolfsmelk Euphorbia seguieriana Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten zinkviooltje Viola lutea subsp. calaminaria Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten zweedse kornoelje Cornus suecica Andere soorten (bijlage B van de wet)

Naar boven

4. Vrijgestelde soorten

Van de verboden als bedoeld in artikel 3.10 eerste lid, onderdelen a en b van de wet, wordt door provincie Limburg vrijstelling verleend voor het opzettelijk doden of vangen en voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor de onderstaande soorten wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten:

  • de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
  • bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
  • bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
  • bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Amfibiëen bruine kikker Rana temporaria
Amfibiëen gewone pad Bufo bufo
Amfibiëen kleine watersalamander Lissotriton vulgaris
Amfibiëen meerkikker Pelophylax ridibundus
Amfibiëen middelste groene kikker/bastaard kikker Pelophylax kl. esculentus
Zoogdieren-landzoogdieren aardmuis Microtus agrestis
Zoogdieren-landzoogdieren bosmuis Apodemus sylvaticus
Zoogdieren-landzoogdieren bunzing Mustela putorius
Zoogdieren-landzoogdieren dwergmuis Micromys minutus
Zoogdieren-landzoogdieren dwergspitsmuis Sorex minutus
Zoogdieren-landzoogdieren egel Erinaceus europeus
Zoogdieren-landzoogdieren gewone bosspitsmuis Sorex araneus
Zoogdieren-landzoogdieren haas Lepus europeus
Zoogdieren-landzoogdieren hermelijn Mustela erminea
Zoogdieren-landzoogdieren huisspitsmuis Crocidura russula
Zoogdieren-landzoogdieren konijn Oryctolagus cuniculus
Zoogdieren-landzoogdieren molmuis Arvicola scherman
Zoogdieren-landzoogdieren ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus
Zoogdieren-landzoogdieren ree Capreolus capreolus
Zoogdieren-landzoogdieren rosse woelmuis Clethrionomys glareolus
Zoogdieren-landzoogdieren tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus
Zoogdieren-landzoogdieren veldmuis Microtus arvalis
Zoogdieren-landzoogdieren vos Vulpes vulpes
Zoogdieren-landzoogdieren wezel Mustela nivalis
Zoogdieren-landzoogdieren woelrat Arvicola terrestris

Naar boven

5. Jaarrond beschermde vogelnesten.

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. Van de onderstaande soorten zijn de nesten jaarrond beschermd en moeten er mitigerende maatregelen getroffen worden indien er een activiteit plaatsvindt die de nestlocatie kan beschadigen of de gunstige staat van instandhouding in gevaar kan brengen.

De provincie Limburg hanteert een andere indeling dan de landelijke lijst van beschermde nesten. De provincie Limburg hanteert 4 categorieën (landelijk zijn er 5 categorieën). Voor een aantal soorten van de landelijke lijst zijn de nesten in Limburg niet jaarrond beschermd (categorie 0). In onderstaande tabel staan de landelijk categorieën en daarbij de Limburgse categoriën tussen haakjes.

categorie 1: Jaarrond gebruikte nesten
categorie 2: Zeer plaatstrouwe broedvogel of afhankelijk bebouwing
categorie 3: Zeer plaatstrouwe broedvogel die ieder jaar terugkeert naar specifiek nest
categorie 4: Vogel die jaarlijks terugkeert naar specifiek nest, maar voldoende flexibel om elders nieuw nest te bouwen. Echter, dusdanig kwetsbaar dat functionaliteit van leefgebied niet in het geding mag komen.

 

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bescherming
Vogels steenuil Athene noctua Categorie 1 (limburg cat 1)
Vogels roek Corvus frugilegus Categorie 2 (limburg cat 1)
Vogels gierzwaluw Apus apus Categorie 2 (limburg cat 2)
Vogels huismus Passer domesticus Categorie 2 (limburg cat 2)
Vogels kerkuil Tyto alba Categorie 3 (limburg cat 1)
Vogels oehoe Bubo bubo Categorie 3 (limburg cat 1)
Vogels grote gele kwikstaart Motacilla cinerea Categorie 3 (limburg cat 2)
Vogels ooievaar Ciconia ciconia Categorie 3 (limburg cat 2)
Vogels slechtvalk Falco peregrinus Categorie 3 (limburg cat 2)
Vogels sperwer Accipiter nisus Categorie 4 (limburg cat 0)
Vogels boomvalk Falco subbuteo Categorie 4 (limburg cat 3)
Vogels havik Accipiter gentilis Categorie 4 (limburg cat 3)
Vogels ransuil Asio otus Categorie 4 (limburg cat 3)
Vogels wespendief Pernis apivorus Categorie 4 (limburg cat 3)
Vogels zwarte wouw Milvus migrans Categorie 4 (limburg cat 3)
Vogels buizerd Buteo buteo Categorie 4 (limburg cat 4)
Vogels bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels boomklever Sitta europaea Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels boomkruiper Certhia brachydactyla Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels brilduiker Bucephala clangula Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels eidereend Somateria mollissima Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels ekster Pica pica Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels glanskop Parus palustris Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels grauwe vliegenvanger Muscicapa striata Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels groene specht Picus viridis Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels grote bonte specht Dendrocopos major Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels hop Upupa epops Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels ijsvogel Alcedo atthis Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels kleine bonte specht Dendrocopos minor Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels kleine vliegenvanger Ficedula parva Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels koolmees Parus major Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels kortsnavelboomkruiper Certhia familiaris macrodactyla Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels oeverzwaluw Riparia riparia Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels pimpelmees Parus caeruleus Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels ruigpootuil Aegolius funereus Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels spreeuw Sturnus vulgaris Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels tapuit Oenanthe oenanthe Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels zeearend Haliaeetus albicilla Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels zwarte kraai Corvus corone Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels zwarte mees Periparus ater Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels zwarte specht Dryocopus martius Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels boerenzwaluw Hirundo rustica Categorie 5 (limburg cat 2)
Vogels bosuil Strix aluco Categorie 5 (limburg cat 2)
Vogels huiszwaluw Delichon urbicum Categorie 5 (limburg cat 2)
Vogels raaf Corvus corax Categorie 5 (limburg cat 3)
Vogels torenvalk Falco tinnunculus Categorie 5 (limburg cat 3)
Vogels blauwe reiger Ardea cinerea Categorie 5 (limburg cat 4)
Vogels draaihals Jynx torquilla Categorie 5 (limburg cat 4)

Naar boven

Landelijk
Een van onze regionale adviseurs
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Peter Twisk
Peter Twisk
Vestiging: Oost-Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Molenaar
Thijs Molenaar
Vestiging: Achterhoek - Twente Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland-Overijssel-Veluwe Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Fryslân Mail mij Bel mij
Arthur van Woersem
Arthur van Woersem
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Arthur Hoffmann
Arthur Hoffmann
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: West-Brabant - Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Oost-Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij