4 maart 2019

Beschermde soorten Wet natuurbescherming

Op deze pagina vind je een overzicht van de beschermde soorten onder de Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er (per provincie en landelijk) vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

 1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de Vogelrichtlijn).
 2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn. Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.
 3. Beschermingsregime andere soorten. Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland.
 4. Vrijgestelde soorten. Wanneer de Minister van Economische Zaken bevoegd gezag is zijn er een aantal soorten landelijk vrijgesteld bij specifieke activiteiten.
 5. Jaarrond beschermde vogelnesten. Landelijk zijn van een aantal vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd.

Invulling Wet Natuurbescherming per provincie

De Wet natuurbescherming maakt invulling van de wet door provincies mogelijk, hiertoe kunnen provincies een eigen invulling geven aan de bescherming van soorten. Klik in de onderstaande kaart op een provincie om de beschermde soorten en vrijstellingen te raadplegen voor desbetreffende provincie.

 

 

Hieronder zijn de beschermde soorten voor geheel Nederland opgenomen.

Disclaimer

We streven er naar om de tabellen met beschermde soorten actueel te houden. Deze tabellen vormen een zo compleet mogelijk overzicht. Uiteraard kunnen er tussentijds veranderingen optreden, welke niet direct worden gewijzigd op deze pagina. Controleer dit daarom voor de zekerheid altijd bij het betreffende bevoegd gezag. Aan deze tabellen kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

De Vogelrichtlijn is door de Europese Unie vastgesteld. Het doel is de bescherming, het beheer en de regulering van de in de lidstaten voorkomende vogels. Nederland heeft deze richtlijn omgezet in nationale wetgeving via de Wet natuurbescherming. Onder dit beschermingsregime vallen de Europees beschermde soorten als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. Voor activiteiten als ruimtelijke ontwikkelingen of het bestendig beheren of onderhouden van watergangen, bermen, natuurterreinen en dergelijke zijn geen provinciale vrijstellingen mogelijk. Voor een actueel overzicht van de, onder de Vogelrichtlijn beschermde vogelsoorten, verwijzen wij u graag door naar de website van het Ministerie van Economische zaken.

Naar boven

2A. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Niet-vogels)

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bescherming
Sporenplanten-bladmossen geel schorpioenmos

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Hamatocaulis vernicosus Bern I
Sporenplanten-bladmossen tonghaarmuts

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Orthotrichum rogeri Bern I
Sporenplanten-varens kleine vlotvaren

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Salvinia natans Bern I
Zaadplanten liggende raket

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sisymbrium supinum Bern I
Zaadplanten drijvende waterweegbree

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Luronium natans Bern I, HR IV
Zaadplanten groenknolorchis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Liparis loeselii Bern I, HR IV
Zaadplanten kruipend moerasscherm

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Apium repens Bern I, HR IV
Zaadplanten zomerschroeforchis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Spiranthes aestivalis Bern I, HR IV
Insecten-dagvlinders moerasparelmoervlinder

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Euphydryas aurinia ssp. aurinia Bern II
Insecten-haften oeveraas

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Palingenia longicauda Bern II
Insecten-libellen mercuurwaterjuffer

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Coenagrion mercuriale ssp. mercuriale Bern II
Zoogdieren-zeezoogdieren walrus

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Odobenus rosmarus ssp. rosmarus Bern II
Reptielen dikkopschildpad

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Caretta caretta Bern II, Bonn I, HR IV
Reptielen kemp’s zeeschildpad

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lepidochelys kempii Bern II, Bonn I, HR IV
Reptielen lederschildpad

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Dermochelys coriacea Bern II, Bonn I, HR IV
Reptielen soepschildpad

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Chelonia mydas Bern II, Bonn I, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren bultrug

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Megaptera novaeangliae Bern II, Bonn I, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren gewone vinvis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Balaenoptera physalus Bern II, Bonn I, HR IV
Amfibiëen boomkikker

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Hyla arborea ssp. arborea Bern II, HR IV
Amfibiëen geelbuikvuurpad

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Bombina variegata ssp. variegata Bern II, HR IV
Amfibiëen heikikker

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Rana arvalis ssp. arvalis Bern II, HR IV
Amfibiëen kamsalamander

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Triturus cristatus Bern II, HR IV
Amfibiëen knoflookpad

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Pelobates fuscus ssp. fuscus Bern II, HR IV
Amfibiëen rugstreeppad

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Bufo calamita Bern II, HR IV
Amfibiëen vroedmeesterpad

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Alytes obstetricans ssp. obstetricans Bern II, HR IV
Insecten-dagvlinders apollovlinder

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Parnassius apollo Bern II, HR IV
Insecten-dagvlinders boszandoog

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lopinga achine Bern II, HR IV
Insecten-dagvlinders donker pimpernelblauwtje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Maculinea nausithous Bern II, HR IV
Insecten-dagvlinders grote vuurvlinder

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lycaena dispar ssp. batava Bern II, HR IV
Insecten-dagvlinders pimpernelblauwtje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Maculinea teleius Bern II, HR IV
Insecten-dagvlinders tijmblauwtje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Maculinea arion Bern II, HR IV
Insecten-dagvlinders zilverstreephooibeestje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Coenonympha hero Bern II, HR IV
Insecten-kevers brede geelrandwaterroofkever

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Dytiscus latissimus Bern II, HR IV
Insecten-kevers gestreepte waterroofkever

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Graphoderus bilineatus Bern II, HR IV
Insecten-kevers juchtleerkever

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Osmoderma eremita Bern II, HR IV
Insecten-kevers vermiljoenkever

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Cucujus cinnaberinus Bern II, HR IV
Insecten-libellen bronslibel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Oxygastra curtisii Bern II, HR IV
Insecten-libellen gaffellibel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ophiogomphus cecilia Bern II, HR IV
Insecten-libellen gevlekte witsnuitlibel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Leucorrhinia pectoralis Bern II, HR IV
Insecten-libellen groene glazenmaker

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Aeshna viridis Bern II, HR IV
Insecten-libellen noordse winterjuffer

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sympecma annulata ssp. braueri Bern II, HR IV
Insecten-libellen oostelijke witsnuitlibel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Leucorrhinia albifrons Bern II, HR IV
Insecten-libellen rivierrombout

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Gomphus flavipes ssp. flavipes Bern II, HR IV
Insecten-libellen sierlijke witsnuitlibel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Leucorrhinia caudalis Bern II, HR IV
Insecten-nachtvlinders teunisbloempijlstaart

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Proserpinus proserpina Bern II, HR IV
Reptielen gladde slang

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Coronella austriaca ssp. austriaca Bern II, HR IV
Reptielen muurhagedis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Podarcis muralis ssp. brongniardii Bern II, HR IV
Reptielen zandhagedis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lacerta agilis ssp. agilis Bern II, HR IV
Vissen steur

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Acipenser sturio Bern II, HR IV
Zoogdieren-landzoogdieren hamster

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Cricetus cricetus ssp. canescens Bern II, HR IV
Zoogdieren-landzoogdieren otter

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lutra lutra ssp. lutra Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen baardvleermuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Myotis mystacinus ssp. mystacinus Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen bechsteins vleermuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Myotis bechsteini Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen bosvleermuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Nyctalus leisleri ssp. leisleri Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen brandts vleermuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Myotis brandti ssp. brandti Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen franjestaart

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Myotis nattereri Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen gewone grootoorvleermuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Plecotus auritus ssp. auritus Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen grijze grootoorvleermuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Plecotus austriacus ssp. austriacus Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen grote hoefijzerneus

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Rhinolophus ferrumequinum ssp. ferrumequinum Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen grote rosse vleermuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Nyctalus lasiopterus Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen ingekorven vleermuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Myotis emarginatus ssp. emarginatus Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen kleine dwergvleermuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Pipistrellus pygmaeus Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen kleine hoefijzerneus

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Rhinolophus hipposideros ssp. hipposideros Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen laatvlieger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Eptesicus serotinus ssp. serotinus Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen meervleermuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Myotis dasycneme Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen mopsvleermuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Barbastella barbastellus Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen noordse vleermuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Eptesicus nilssoni ssp. nilssoni Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen rosse vleermuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Nyctalus noctula ssp. noctula Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen ruige dwergvleermuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Pipistrellus nathusii Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen tweekleurige vleermuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Vespertilio murinus ssp. murinus Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen vale vleermuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Myotis myotis ssp. myotis Bern II, HR IV
Zoogdieren-vleermuizen watervleermuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Myotis daubentoni ssp. daubentoni Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren bruinvis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phocoena phocoena ssp. phocoena Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren dwergpotvis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Kogia breviceps Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren gestreepte dolfijn

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Stenella coeruleoalba Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren gewone dolfijn

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Delphinus delphis Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren gewone spitsdolfijn

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Mesoplodon bidens Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren grijze dolfijn

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Grampus griseus Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren kleine zwaardwalvis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Pseudorca crassidens Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren narwal

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Monodon monoceros Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren orca

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Orcinus orca Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren tuimelaar

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Tursiops truncatus ssp. truncatus Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren witflankdolfijn

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lagenorhynchus acutus Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren witsnuitdolfijn

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lagenorhynchus albirostris Bern II, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren noordse vinvis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Balaenoptera borealis Bonn I, HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren potvis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Physeter catodon Bonn I, HR IV
Amfibiëen poelkikker

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Pelophylax lessonae HR IV
Vissen houting

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Coregonus oxyrinchus HR IV
Weekdieren bataafse stroommossel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Unio crassus HR IV
Weekdieren platte schijfhoren

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Anisus vorticulus HR IV
Zoogdieren-landzoogdieren bever

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Castor fiber ssp. albicus HR IV
Zoogdieren-landzoogdieren hazelmuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Muscardinus avellanarius HR IV
Zoogdieren-landzoogdieren lynx

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lynx lynx ssp. lynx HR IV
Zoogdieren-landzoogdieren noordse woelmuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Microtus oeconomus ssp. arenicola HR IV
Zoogdieren-landzoogdieren wilde kat

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Felis silvestris ssp. silvestris HR IV
Zoogdieren-landzoogdieren wolf

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Canus lupus lupus HR IV
Zoogdieren-vleermuizen gewone dwergvleermuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Pipistrellus pipistrellus HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren butskop

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Hyperoodon ampullatus HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren dwergvinvis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Balaenoptera acutorostrata HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren griend

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Globicephala melas HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren spitsdolfijn van gray

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Mesoplodon grayi HR IV
Zoogdieren-zeezoogdieren witte dolfijn

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Delphinapterus leucas HR IV

Naar boven

2B. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (vogels)

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bescherming
Vogels aasgier

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Neophron percnopterus ssp. percnopterus Bern II
Vogels alpengierzwaluw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Tachymarptis melba ssp. melba Bern II
Vogels alpenheggenmus

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Prunella collaris ssp. collaris Bern II
Vogels amerikaanse grote stern

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sterna sandvicensis ssp. acuflavida Bern II
Vogels anatolische woestijnplevier

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Charadrius leschenaultii ssp. columbinus Bern II
Vogels appelvink

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Coccothraustes coccothraustes ssp. coccothraustes Bern II
Vogels arctische bonte strandloper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Calidris alpina ssp. arctica Bern II
Vogels arendbuizerd

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Buteo rufinus ssp. rufinus Bern II
Vogels aziatische roodborsttapuit

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Saxicola torquata ssp. maura Bern II
Vogels baardgrasmus

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sylvia cantillans ssp. cantillans Bern II
Vogels baardman

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Panurus biarmicus ssp. biarmicus Bern II
Vogels balearische roodkopklauwier

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lanius senator ssp. badius Bern II
Vogels balkanbergfluiter

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phylloscopus bonelli ssp. orientalis Bern II
Vogels balkankwikstaart

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Motacilla flava ssp. feldegg Bern II
Vogels beflijster

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Turdus torquatus ssp. torquatus Bern II
Vogels bergeend

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Tadorna tadorna Bern II
Vogels bergfluiter

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phylloscopus bonelli ssp. bonelli Bern II
Vogels bijeneter

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Merops apiaster Bern II
Vogels bladkoning

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phylloscopus inornatus ssp. inornatus Bern II
Vogels blauwborst

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Luscinia svecica ssp. cyanecula Bern II
Vogels blauwe kiekendief

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Circus cyaneus ssp. cyaneus Bern II
Vogels blauwe rotslijster

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Monticola solitarius ssp. solitarius Bern II
Vogels blauwstaart

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Tarsiger cyanurus ssp. cyanurus Bern II
Vogels boerenzwaluw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Hirundo rustica ssp. rustica Bern II
Vogels bont stormvogeltje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Pelagodroma marina Bern II
Vogels bontbekplevier

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Charadrius hiaticula ssp. hiaticula Bern II
Vogels bonte strandloper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Calidris alpina ssp. alpina Bern II
Vogels bonte tapuit

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Oenanthe pleschanka ssp. pleschanka Bern II
Vogels bonte vliegenvanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ficedula hypoleuca ssp. hypoleuca Bern II
Vogels boomklever

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sitta europaea ssp. caesia Bern II
Vogels boomkruiper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Certhia brachydactyla ssp. megarhyncha Bern II
Vogels boompieper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Anthus trivialis ssp. trivialis Bern II
Vogels boomvalk

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Falco subbuteo ssp. subbuteo Bern II
Vogels bosgors

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Emberiza rustica ssp. rustica Bern II
Vogels bosrietzanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Acrocephalus palustris Bern II
Vogels bosruiter

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Tringa glareola Bern II
Vogels bosuil

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Strix aluco ssp. aluco Bern II
Vogels braamsluiper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sylvia curruca ssp. curruca Bern II
Vogels brandgans

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Branta leucopsis Bern II
Vogels breedbekstrandloper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Limicola falcinellus ssp. falcinellus Bern II
Vogels brilgrasmus

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sylvia conspicillata ssp. conspicillata Bern II
Vogels britse frater

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Carduelis flavirostris ssp. pipilans Bern II
Vogels britse koolmees

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Parus major ssp. newtoni Bern II
Vogels britse putter

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Carduelis carduelis ssp. britannica Bern II
Vogels bruine boszanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phylloscopus fuscatus ssp. fuscatus Bern II
Vogels bruine kiekendief

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Circus aeruginosus ssp. aeruginosus Bern II
Vogels bruinkeelortolaan

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Emberiza caesia Bern II
Vogels buizerd

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Buteo buteo ssp. buteo Bern II
Vogels bulwers stormvogel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Bulweria bulwerii Bern II
Vogels canadese kraanvogel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Grus canadensis ssp. canadensis Bern II
Vogels casarca

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Tadorna ferruginea Bern II
Vogels cetti’s zanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Cettia cetti ssp. cetti Bern II
Vogels cirlgors

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Emberiza cirlus Bern II
Vogels citroenkwikstaart

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Motacilla citreola Bern II
Vogels daurische klauwier

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lanius isabellinus ssp. speculigerus Bern II
Vogels diksnavelnotenkraker

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Nucifraga caryocatactes ssp. caryocatactes Bern II
Vogels dougalls stern

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sterna dougallii ssp. dougallii Bern II
Vogels draaihals

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Jynx torquilla ssp. torquilla Bern II
Vogels drieteenstrandloper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Calidris alba Bern II
Vogels duinpieper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Anthus campestris ssp. campestris Bern II
Vogels dwergaalscholver

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phalacrocorax pygmeus Bern II
Vogels dwergarend

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Aquila pennata ssp. pennata Bern II
Vogels dwerggors

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Emberiza pusilla Bern II
Vogels dwergmeeuw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Larus minutus Bern II
Vogels dwergooruil

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Otus scops ssp. scops Bern II
Vogels dwergstern

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sterna albifrons ssp. albifrons Bern II
Vogels engelse kwikstaart

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Motacilla flava ssp. flavissima Bern II
Vogels europese kanarie

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Serinus serinus Bern II
Vogels fitis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phylloscopus trochilus ssp. trochilus Bern II
Vogels flamingo

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phoenicopterus ruber ssp. roseus Bern II
Vogels fluiter

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phylloscopus sibilatrix Bern II
Vogels frater

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Carduelis flavirostris ssp. flavirostris Bern II
Vogels geelgors

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Emberiza citrinella ssp. citrinella Bern II
Vogels geelsnavelduiker

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Gavia adamsii Bern II
Vogels gekraagde roodstaart

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phoenicurus phoenicurus ssp. phoenicurus Bern II
Vogels gele kwikstaart

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Motacilla flava ssp. flava Bern II
Vogels geoorde fuut

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Podiceps nigricollis Bern II
Vogels giervalk

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Falco rusticolus Bern II
Vogels glanskop

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Parus palustris ssp. palustris Bern II
Vogels gon-gon/kaapverdische stormvogel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Pterodroma feae Bern II
Vogels goudhaan

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Regulus regulus ssp. regulus Bern II
Vogels grasmus

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sylvia communis ssp. communis Bern II
Vogels graspieper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Anthus pratensis ssp. pratensis Bern II
Vogels graszanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Cisticola juncidis ssp. cisticola Bern II
Vogels grauwe fitis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phylloscopus trochiloides ssp. viridanus Bern II
Vogels grauwe franjepoot

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phalaropus lobatus Bern II
Vogels grauwe kiekendief

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Circus pygargus Bern II
Vogels grauwe klauwier

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lanius collurio ssp. collurio Bern II
Vogels grauwe vliegenvanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Muscicapa striata ssp. striata Bern II
Vogels griel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Burhinus oedicnemus ssp. oedicnemus Bern II
Vogels grijskopspecht

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Picus canus ssp. canus Bern II
Vogels grijze wouw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Elanus caeruleus ssp. caeruleus Bern II
Vogels groene specht

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Picus viridis ssp. viridis Bern II
Vogels groenlandse tapuit

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Oenanthe oenanthe ssp. leucorhoa Bern II
Vogels groenling

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Carduelis chloris ssp. chloris Bern II
Vogels grote barmsijs

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Carduelis flammea ssp. flammea Bern II
Vogels grote bonte specht

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Dendrocopos major ssp. pinetorum Bern II
Vogels grote franjepoot

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Steganopus tricolor Bern II
Vogels grote gele kwikstaart

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Motacilla cinerea ssp. cinerea Bern II
Vogels grote karekiet

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Acrocephalus arundinaceus ssp. arundinaceus Bern II
Vogels grote kruisbek

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Loxia pytyopsittacus Bern II
Vogels grote pieper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Anthus richardi ssp. richardi Bern II
Vogels grote stern

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sterna sandvicensis ssp. sandvicensis Bern II
Vogels grote zilverreiger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Casmerodius albus ssp. albus Bern II
Vogels haakbek

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Pinicola enucleator ssp. enucleator Bern II
Vogels harlekijneend

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Histrionicus histrionicus Bern II
Vogels havik

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Accipiter gentilis ssp. gentilis Bern II
Vogels havikarend

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Aquila fasciata ssp. fasciata Bern II
Vogels heggenmus

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Prunella modularis ssp. modularis Bern II
Vogels hop

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Upupa epops ssp. epops Bern II
Vogels huiszwaluw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Delichon urbica ssp. urbica Bern II
Vogels humes bladkoning

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phylloscopus inornatus ssp. humei Bern II
Vogels iberische tjiftjaf

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phylloscopus collybita ssp. brehmii Bern II
Vogels ijsduiker

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Gavia immer Bern II
Vogels ijsgors

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Calcarius lapponicus ssp. lapponicus Bern II
Vogels ijslands smelleken

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Falco columbarius ssp. subaesalon Bern II
Vogels ijsvogel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Alcedo atthis ssp. ispida Bern II
Vogels ivoormeeuw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Pagophila eburnea Bern II
Vogels izabeltapuit

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Oenanthe isabellina Bern II
Vogels jufferkraanvogel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Grus virgo Bern II
Vogels kalanderleeuwerik

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Melanocorypha calandra ssp. calandra Bern II
Vogels kerkuil

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Tyto alba ssp. guttata Bern II
Vogels klapekster

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lanius excubitor ssp. excubitor Bern II
Vogels klein waterhoen

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Porzana parva Bern II
Vogels kleine barmsijs

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Carduelis flammea ssp. cabaret Bern II
Vogels kleine bonte specht

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Dendrocopos minor ssp. hortorum Bern II
Vogels kleine karekiet

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Acrocephalus scirpaceus ssp. scirpaceus Bern II
Vogels kleine klapekster

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lanius minor Bern II
Vogels kleine plevier

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Charadrius dubius ssp. curonicus Bern II
Vogels kleine spotvogel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Hippolais caligata ssp. caligata Bern II
Vogels kleine sprinkhaanzanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Locustella lanceolata Bern II
Vogels kleine strandloper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Calidris minuta Bern II
Vogels kleine trap

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Tetrax tetrax Bern II
Vogels kleine vliegenvanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ficedula parva ssp. parva Bern II
Vogels kleine zilverreiger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Egretta garzetta ssp. garzetta Bern II
Vogels kleine zwaan

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Cygnus columbianus ssp. bewickii Bern II
Vogels kleine zwartkop

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sylvia melanocephala ssp. melanocephala Bern II
Vogels kleinst waterhoen

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Porzana pusilla ssp. intermedia Bern II
Vogels kluut

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Recurvirostra avosetta Bern II
Vogels kneu

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Carduelis cannabina ssp. cannabina Bern II
Vogels koereiger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Bubulcus ibis ssp. ibis Bern II
Vogels koningseider

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Somateria spectabilis Bern II
Vogels koolmees

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Parus major ssp. major Bern II
Vogels kortsnavelboomkruiper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Certhia familiaris ssp. macrodactyla Bern II
Vogels kortteenleeuwerik

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Calandrella brachydactyla ssp. brachydactyla Bern II
Vogels kraanvogel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Grus grus ssp. grus Bern II
Vogels krekelzanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Locustella fluviatilis Bern II
Vogels krombekstrandloper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Calidris ferruginea Bern II
Vogels kruisbek

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Loxia curvirostra ssp. curvirostra Bern II
Vogels kuifduiker

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Podiceps auritus Bern II
Vogels kuifkoekoek

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Clamator glandarius ssp. glandarius Bern II
Vogels kuifmees

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Parus cristatus ssp. mitratus Bern II
Vogels kwak

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Nycticorax nycticorax ssp. nycticorax Bern II
Vogels kwartelkoning

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Crex crex Bern II
Vogels lachstern

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sterna nilotica ssp. nilotica Bern II
Vogels lammergier

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Gypaetus barbatus ssp. aureus Bern II
Vogels lepelaar

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Platalea leucorodia ssp. leucorodia Bern II
Vogels matkop

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Parus montanus ssp. rhenanus Bern II
Vogels middelste bonte specht

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Dendrocopos medius ssp. medius Bern II
Vogels mongoolse pieper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Anthus godlewskii Bern II
Vogels monniksgier

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Aegypius monachus ssp. monachus Bern II
Vogels morinelplevier

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Eudromias morinellus Bern II
Vogels nachtegaal

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Luscinia megarhynchos ssp. megarhynchos Bern II
Vogels nachtzwaluw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Caprimulgus europaeus ssp. europaeus Bern II
Vogels nonnetje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Mergus albellus Bern II
Vogels noordse boszanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phylloscopus borealis ssp. borealis Bern II
Vogels noordse fitis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phylloscopus trochilus ssp. acredula Bern II
Vogels noordse grote bonte specht

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Dendrocopos major ssp. major Bern II
Vogels noordse kwikstaart

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Motacilla flava ssp. thunbergi Bern II
Vogels noordse nachtegaal

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Luscinia luscinia Bern II
Vogels noordse pijlstormvogel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Puffinus puffinus Bern II
Vogels noordse stern

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sterna paradisaea Bern II
Vogels oehoe

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Bubo bubo ssp. bubo Bern II
Vogels oeverloper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Tringa hypoleucos Bern II
Vogels oeverpieper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Anthus petrosus ssp. littoralis Bern II
Vogels oeverzwaluw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Riparia riparia ssp. riparia Bern II
Vogels ooievaar

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ciconia ciconia ssp. ciconia Bern II
Vogels oostelijke blonde tapuit

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Oenanthe hispanica ssp. melanoleuca Bern II
Vogels orpheusspotvogel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Hippolais polyglotta Bern II
Vogels paapje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Saxicola rubetra Bern II
Vogels paarse strandloper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Calidris maritima Bern II
Vogels pallas’ boszanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phylloscopus proregulus Bern II
Vogels parelduiker

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Gavia arctica ssp. arctica Bern II
Vogels perzische roodborst

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Irania gutturalis Bern II
Vogels pestvogel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Bombycilla garrulus ssp. garrulus Bern II
Vogels pimpelmees

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Parus caeruleus ssp. caeruleus Bern II
Vogels poelruiter

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Tringa stagnatilis Bern II
Vogels poelsnip

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Gallinago media Bern II
Vogels porseleinhoen

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Porzana porzana Bern II
Vogels proven?aalse grasmus

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sylvia undata Bern II
Vogels purperreiger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ardea purpurea ssp. purpurea Bern II
Vogels putter

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Carduelis carduelis ssp. carduelis Bern II
Vogels raddes boszanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phylloscopus schwarzi Bern II
Vogels ralreiger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ardeola ralloides Bern II
Vogels ransuil

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Asio otus ssp. otus Bern II
Vogels renvogel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Cursorius cursor ssp. cursor Bern II
Vogels reuzenstern

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sterna caspia Bern II
Vogels rietgors

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Emberiza schoeniclus ssp. schoeniclus Bern II
Vogels rietzanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Acrocephalus schoenobaenus Bern II
Vogels rode rotslijster

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Monticola saxatilis Bern II
Vogels rode wouw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Milvus milvus ssp. milvus Bern II
Vogels roerdomp

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Botaurus stellaris ssp. stellaris Bern II
Vogels roodborst

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Erithacus rubecula ssp. rubecula Bern II
Vogels roodborsttapuit

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Saxicola torquata ssp. hibernans Bern II
Vogels roodborsttapuit

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Saxicola torquata ssp. rubicola Bern II
Vogels roodbuikwaterspreeuw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Cinclus cinclus ssp. aquaticus Bern II
Vogels roodhalsfuut

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Podiceps grisegena ssp. grisegena Bern II
Vogels roodkeelduiker

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Gavia stellata Bern II
Vogels roodkeelpieper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Anthus cervinus Bern II
Vogels roodkopklauwier

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lanius senator ssp. senator Bern II
Vogels roodmus

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Carpodacus erythrinus ssp. erythrinus Bern II
Vogels roodpootvalk

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Falco vespertinus Bern II
Vogels roodsterblauwborst

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Luscinia svecica ssp. svecica Bern II
Vogels roodstuitzwaluw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Hirundo daurica ssp. rufula Bern II
Vogels rosse franjepoot

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phalaropus fulicaria Bern II
Vogels rotspieper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Anthus petrosus ssp. petrosus Bern II
Vogels rouwkwikstaart

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Motacilla alba ssp. yarrellii Bern II
Vogels roze spreeuw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sturnus roseus Bern II
Vogels ruigpootbuizerd

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Buteo lagopus ssp. lagopus Bern II
Vogels ruigpootuil

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Aegolius funereus ssp. funereus Bern II
Vogels scandinavische tjiftjaf

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phylloscopus collybita ssp. abietinus Bern II
Vogels scharrelaar

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Coracias garrulus ssp. garrulus Bern II
Vogels schreeuwarend

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Aquila pomarina ssp. pomarina Bern II
Vogels siberische boompieper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Anthus hodgsoni ssp. yunnanensis Bern II
Vogels siberische braamsluiper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sylvia curruca ssp. blythi of ssp. halimodendri Bern II
Vogels siberische notenkraker

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Nucifraga caryocatactes ssp. macrorhynchos Bern II
Vogels siberische tjiftjaf

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phylloscopus collybita ssp. tristis Bern II
Vogels sibirische sprinkhaanzanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Locustella certhiola ssp. rubescens Bern II
Vogels sijs

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Carduelis spinus Bern II
Vogels slangenarend

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Circaetus gallicus ssp. gallicus Bern II
Vogels slechtvalk

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Falco peregrinus ssp. peregrinus Bern II
Vogels smelleken

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Falco columbarius ssp. aesalon Bern II
Vogels sneeuwgors

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Plectrophenax nivalis ssp. insulae Bern II
Vogels sneeuwgors

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Plectrophenax nivalis ssp. nivalis Bern II
Vogels sneeuwuil

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Nyctea scandiaca Bern II
Vogels snor

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Locustella luscinioides ssp. luscinioides Bern II
Vogels sperwer

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Accipiter nisus ssp. nisus Bern II
Vogels sperwergrasmus

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sylvia nisoria ssp. nisoria Bern II
Vogels sperweruil

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Surnia ulula ssp. ulula Bern II
Vogels spotvogel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Hippolais icterina Bern II
Vogels sprinkhaanzanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Locustella naevia ssp. naevia Bern II
Vogels steenarend

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Aquila chrysaetos ssp. chrysaetos Bern II
Vogels steenloper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Arenaria interpres ssp. interpres Bern II
Vogels steenuil

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Athene noctua ssp. vidalii Bern II
Vogels stellers eider

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Polysticta stelleri Bern II
Vogels steltkluut

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Himantopus himantopus Bern II
Vogels steppearend

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Aquila nipalensis ssp. orientalis Bern II
Vogels steppebuizerd

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Buteo buteo ssp. vulpinus Bern II
Vogels steppehoen

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Syrrhaptes paradoxus Bern II
Vogels steppekiekendief

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Circus macrourus Bern II
Vogels steppeklapekster

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lanius excubitor ssp. pallidirostris Bern II
Vogels steppevorkstaartplevier

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Glareola nordmanni Bern II
Vogels stormvogeltje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Hydrobates pelagicus Bern II
Vogels strandleeuwerik

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Eremophila alpestris ssp. flava Bern II
Vogels strandplevier

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Charadrius alexandrinus ssp. alexandrinus Bern II
Vogels struikrietzanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Acrocephalus dumetorum Bern II
Vogels swinhoes boszanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phylloscopus trochiloides ssp. plumbeitarsus Bern II
Vogels taigaboomkruiper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Certhia familiaris ssp. familiaris Bern II
Vogels tapuit

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Oenanthe oenanthe ssp. oenanthe Bern II
Vogels temmincks strandloper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Calidris temminckii Bern II
Vogels terekruiter

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Tringa cinerea Bern II
Vogels tjiftjaf

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phylloscopus collybita ssp. collybita Bern II
Vogels toendrabontbekplevier

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Charadrius hiaticula ssp. tundrae Bern II
Vogels torenvalk

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Falco tinnunculus ssp. tinnunculus Bern II
Vogels tuinfluiter

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sylvia borin ssp. borin Bern II
Vogels turkestaanse klauwier

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lanius isabellinus ssp. phoenicuroides Bern II
Vogels vaal stormvogeltje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Oceanodroma leucorhoa ssp. leucorhoa Bern II
Vogels vale gier

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Gyps fulvus ssp. fulvus Bern II
Vogels vale pijlstormvogel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Puffinus yelkouan ssp. mauretanicus Bern II
Vogels veldrietzanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Acrocephalus agricola ssp. septima Bern II
Vogels velduil

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Asio flammeus ssp. flammeus Bern II
Vogels visarend

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Pandion haliaetus ssp. haliaetus Bern II
Vogels visdief

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sterna hirundo ssp. hirundo Bern II
Vogels vorkstaartmeeuw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Xema sabini Bern II
Vogels vorkstaartplevier

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Glareola pratincola ssp. pratincola Bern II
Vogels vuurgoudhaan

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Regulus ignicapillus ssp. ignicapillus Bern II
Vogels waterpieper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Anthus spinoletta ssp. spinoletta Bern II
Vogels wespendief

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Pernis apivorus Bern II
Vogels westelijke blonde tapuit

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Oenanthe hispanica ssp. hispanica Bern II
Vogels wielewaal

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Oriolus oriolus ssp. oriolus Bern II
Vogels wilde zwaan

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Cygnus cygnus Bern II
Vogels wilgengors

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Emberiza aureola ssp. aureola Bern II
Vogels wilsons stormvogeltje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Oceanites oceanicus Bern II
Vogels winterkoning

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Troglodytes troglodytes ssp. troglodytes Bern II
Vogels witbandkruisbek

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Loxia leucoptera ssp. bifasciata Bern II
Vogels witgat

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Tringa ochropus Bern II
Vogels withalsvliegenvanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ficedula albicollis Bern II
Vogels witkopgors

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Emberiza leucocephalos ssp. leucocephalos Bern II
Vogels witstuitbarmsijs

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Carduelis hornemanni ssp. exilipes Bern II
Vogels witte kerkuil

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Tyto alba ssp. alba Bern II
Vogels witte kwikstaart

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Motacilla alba ssp. alba Bern II
Vogels witvleugelstern

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Chlidonias leucopterus Bern II
Vogels witwangstern

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Chlidonias hybridus ssp. hybridus Bern II
Vogels woestijngrasmus

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sylvia nana ssp. nana Bern II
Vogels woestijnvink

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Rhodopechys githaginea Bern II
Vogels woudaap

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ixobrychus minutus ssp. minutus Bern II
Vogels zuidelijke bonte strandloper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Calidris alpina ssp. schinzii Bern II
Vogels zwartbuikwaterspreeuw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Cinclus cinclus ssp. cinclus Bern II
Vogels zwarte ibis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Plegadis falcinellus ssp. falcinellus Bern II
Vogels zwarte mees

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Parus ater ssp. ater Bern II
Vogels zwarte ooievaar

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ciconia nigra Bern II
Vogels zwarte roodstaart

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phoenicurus ochruros ssp. gibraltariensis Bern II
Vogels zwarte roodstaart

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phoenicurus ochruros ssp. phoenicuroides Bern II
Vogels zwarte specht

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Dryocopus martius ssp. martius Bern II
Vogels zwarte stern

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Chlidonias niger ssp. niger Bern II
Vogels zwarte wouw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Milvus migrans ssp. migrans Bern II
Vogels zwartkop

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sylvia atricapilla ssp. atricapilla Bern II
Vogels zwartkopgors

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Emberiza melanocephala Bern II
Vogels zwartkopmeeuw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Larus melanocephalus Bern II
Zoogdieren-zeezoogdieren griend

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Globicephala melas Bern II
Vogels audouins meeuw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Larus audouinii Bern II, Bonn I
Vogels bastaardarend

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Aquila clanga Bern II, Bonn I
Vogels dunbekwulp

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Numenius tenuirostris Bern II, Bonn I
Vogels dwerggans

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Anser erythropus Bern II, Bonn I
Vogels grote trap

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Otis tarda ssp. tarda Bern II, Bonn I
Vogels kleine torenvalk

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Falco naumanni Bern II, Bonn I
Vogels kroeskoppelikaan

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Pelecanus crispus Bern II, Bonn I
Vogels oostelijke kraagtrap

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Chlamydotis undulata ssp. macqueenii Bern II, Bonn I
Vogels roodhalsgans

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Branta ruficollis Bern II, Bonn I
Vogels roze pelikaan

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Pelecanus onocrotalus Bern II, Bonn I
Vogels waterrietzanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Acrocephalus paludicola Bern II, Bonn I
Vogels witbandzeearend

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Haliaeetus leucoryphus Bern II, Bonn I
Vogels witkopeend

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Oxyura leucocephala Bern II, Bonn I
Vogels zeearend

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Haliaeetus albicilla Bern II, Bonn I
Vogels blonde ruiter

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Tryngites subruficollis Bonn I
Vogels siberische taling

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Anas formosa Bonn I
Vogels steppekievit

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Vanellus gregarius Bonn I
Vogels witoogeend

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Aythya nyroca Bonn I

Naar boven

3. Beschermingsregime andere soorten

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bescherming
Amfibiëen alpenwatersalamander

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ichthyosaura alpestris Andere soorten (bijlage A van de wet)
Amfibiëen bruine kikker

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Rana temporaria Andere soorten (bijlage A van de wet)
Amfibiëen gewone pad

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Bufo bufo Andere soorten (bijlage A van de wet)
Amfibiëen kleine watersalamander

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Lissotriton vulgaris Andere soorten (bijlage A van de wet)
Amfibiëen meerkikker

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Pelophylax ridibundus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Amfibiëen middelste groene kikker/bastaard kikker

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Pelophylax kl. esculentus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Amfibiëen vinpootsalamander

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lissotriton helveticus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Amfibiëen vuursalamander

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Salamandra salamandra Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders aardbeivlinder

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Pyrgus malvae Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders bosparelmoervlinder

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Melitaea athalia Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders bruin dikkopje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Erynnis tages Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders bruine eikenpage

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Satyrium ilicis Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders duinparelmoervlinder

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Argynnis niobe Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders gentiaanblauwtje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Maculinea alcon Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders grote parelmoervlinder

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Argynnis aglaja Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders grote vos

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Nymphalis polychloros Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders grote weerschijnvlinder

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Apatura iris) Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders iepenpage

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Satyrium w-album Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders kleine heivlinder

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Hipparchia statilinus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders kleine ijsvogelvlinder

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Limenitis camilla Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders kommavlinder

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Hesperia comma Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders sleedoornpage

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Thecla betulae Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders spiegeldikkopje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Heteropterus morpheus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders veenbesblauwtje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Plebejus optilete Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders veenbesparelmoervlinder

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Boloria aquilonaris Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders veenhooibeestje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Coenonympha tullia Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders veldparelmoervlinder

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Melitaea cinxia Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-dagvlinders zilveren maan

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Boloria selene Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-kevers vliegend hert

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lucanus cervus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-libellen beekrombout

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Gomphus vulgatissimus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-libellen bosbeekjuffer

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Calopteryx virgo Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-libellen donkere waterjuffer

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Coenagrion armatum Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-libellen gevlekte glanslibel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Somatochlora flavomaculata Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-libellen gewone bronlibel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Cordulegaster boltonii Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-libellen hoogveenglanslibel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Somatochlora arctica Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-libellen kempense heidelibel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sympetrum depressiusculum Andere soorten (bijlage A van de wet)
Insecten-libellen speerwaterjuffer

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Coenagrion hastulatum Andere soorten (bijlage A van de wet)
Kreeftachtigen europese rivierkreeft

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Astacus astacus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Reptielen adder

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Vipera berus ssp. berus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Reptielen hazelworm

Deze soort is beschermd in de volgende provincies:

Vrijgesteld onder voorwaarden:

Anguis fragilis Andere soorten (bijlage A van de wet)
Reptielen levendbarende hagedis

Deze soort is beschermd in de volgende provincies:

Vrijgesteld onder voorwaarden:

Zootoca vivipara Andere soorten (bijlage A van de wet)
Reptielen ringslang

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Natrix natrix Andere soorten (bijlage A van de wet)
Vissen beekdonderpad

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Cottus rhenanus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Vissen beekprik

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lampetra planeri Andere soorten (bijlage A van de wet)
Vissen elrits

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phoxinus phoxinus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Vissen gestippelde alver

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Alburnoides bipunctatus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Vissen grote modderkruiper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Misgurnus fossilis Andere soorten (bijlage A van de wet)
Vissen kwabaal

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lota lota Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren aardmuis

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Microtus agrestis Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren boommarter

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Martes martes Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren bosmuis

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Apodemus sylvaticus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren bunzing

Deze soort is beschermd in de volgende provincies:

Mustela putorius Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren damhert

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Dama dama Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren das

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Meles meles Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren dwergmuis

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Micromys minutus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren dwergspitsmuis

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Sorex minutus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren edelhert

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Cervus elaphus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren eekhoorn

Deze soort is beschermd in de volgende provincies:

Vrijgesteld onder voorwaarden:

Sciurus vulgaris Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren egel

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Erinaceus europeus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren eikelmuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Eliomys quercinus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren gewone bosspitsmuis

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Sorex araneus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren grote bosmuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Apodemus flavicollis Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren haas

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Lepus europeus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren hermelijn

Deze soort is beschermd in de volgende provincies:

Mustela erminea Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren huisspitsmuis

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Crocidura russula Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren konijn

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Oryctolagus cuniculus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren molmuis

Arvicola scherman Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren ondergrondse woelmuis

Deze soort is beschermd in de volgende provincies:

Pitymys subterraneus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren ree

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Capreolus capreolus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren rosse woelmuis

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Clethrionomys glareolus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren steenmarter

Deze soort is beschermd in de volgende provincies:

Vrijgesteld onder voorwaarden:

Martes foina Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren tweekleurige bosspitsmuis

Deze soort is beschermd in de volgende provincies:

Sorex coronatus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren veldmuis

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Microtus arvalis Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren veldspitsmuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Crocidura leucodon Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren vos

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Vulpes vulpes Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren waterspitsmuis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Neomys fodiens Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren wezel

Deze soort is beschermd in de volgende provincies:

Mustela nivalis Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren wild zwijn

Sus scrofa Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-landzoogdieren woelrat

Deze soort is in alle provincies onder voorwaarden vrijgesteld.

Arvicola terrestris Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-zeezoogdieren gewone zeehond

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phoca vitulina Andere soorten (bijlage A van de wet)
Zoogdieren-zeezoogdieren grijze zeehond

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Halichoerus grypus Andere soorten (bijlage A van de wet)
Sporenplanten-varens blaasvaren

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Cystopteris fragilis Andere soorten (bijlage B van de wet)
Sporenplanten-varens groensteel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Asplenium viride Andere soorten (bijlage B van de wet)
Sporenplanten-varens schubvaren

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ceterach officinarum Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten akkerboterbloem

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ranunculus arvensis Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten akkerdoornzaad

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Torilis arvensis Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten akkerogentroost

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Odontites vernus subsp. vernus Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten beklierde ogentroost

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Euphrasia rostkoviana Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten berggamander

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Teucrium montanum Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten bergnachtorchis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Platanthera montana Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten blauw guichelheil

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Anagallis arvensis subsp. foemina Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten bokkenorchis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Himantoglossum hircinum Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten bosboterbloem

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ranunculus polyanthemos subsp. nemorosus Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten bosdravik

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Bromopsis ramosa subsp. benekenii Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten brave hendrik

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Chenopodium bonus-henricus Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten brede wolfsmelk

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Euphorbia platyphyllos Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten breed wollegras

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Eriophorum latifolium Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten bruinrode wespenorchis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Epipactis atrorubens Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten dennenorchis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Goodyera repens Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten dreps

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Bromus secalinus Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten echte gamander

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Teucrium chamaedrys subsp. germanicum Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten franjegentiaan

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Gentianella ciliata Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten geelgroene wespenorchis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Epipactis muelleri Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten geplooide vrouwenmantel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Alchemilla subcrenata Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten getande veldsla

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Valerianella dentata Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten gevlekt zonneroosje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Tuberaria guttata Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten glad biggenkruid

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Hypochaeris glabra Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten gladde zegge

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Carex laevigata Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten groene nachtorchis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Coeloglossum viride Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten groot spiegelklokje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Legousia speculum-veneris Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten grote bosaardbei

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Fragaria moschata Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten grote leeuwenklauw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Aphanes arvensis Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten honingorchis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Herminium monorchis Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten kalkboterbloem

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemoides Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten kalketrip

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Centaurea calcitrapa Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten karthuizeranjer

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Dianthus carthusianorum Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten karwijselie

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Selinum carvifolia Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten kleine ereprijs

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Veronica verna Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten kleine schorseneer

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Scorzonera humilis Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten kleine wolfsmelk

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Euphorbia exigua Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten kluwenklokje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Campanula glomerata Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten knollathyrus

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lathyrus linifolius Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten knolspirea

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Filipendula vulgaris Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten korensla

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Arnoseris minima Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten kranskarwij

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Carum verticillatum Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten kruiptijm

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Thymus praecox Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten lange zonnedauw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Drosera longifolia Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten liggende ereprijs

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Veronica prostrata Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten moerasgamander

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Teucrium scordium Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten muurbloem

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Erysimum cheiri Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten naakte lathyrus

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lathyrus aphaca Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten naaldenkervel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Scandix pecten-veneris Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten pijlscheefkelk

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Arabis hirsuta subsp. sagittata Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten roggelelie

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lilium bulbiferum subsp. croceum Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten rood peperboompje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Daphne mezereum Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten rozenkransje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Antennaria dioica Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten ruw parelzaad

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Lithospermum arvense Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten scherpkruid

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Asperugo procumbens Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten schubzegge

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Carex lepidocarpa Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten smalle raai

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Galeopsis angustifolia Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten spits havikskruid

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Hieracium lactucella Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten steenbraam

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Rubus saxatilis Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten stijve wolfsmelk

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Euphorbia stricta Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten stofzaad

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Monotropa hypopitys Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten tengere distel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Carduus tenuiflorus Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten tengere veldmuur

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Minuartia hybrida Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten trosgamander

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Teucrium botrys Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten veenbloembies

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Scheuchzeria palustris Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten vliegenorchis

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ophrys insectifera Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten vroege ereprijs

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Veronica praecox Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten wilde averuit

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Artemisia campestris subsp. campestris Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten wilde ridderspoor

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Consolida regalis Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten wilde weit

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Melampyrum arvense Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten wolfskers

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Atropa bella-donna Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten zandwolfsmelk

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Euphorbia seguieriana Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten zinkviooltje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Viola lutea subsp. calaminaria Andere soorten (bijlage B van de wet)
Zaadplanten zweedse kornoelje

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Cornus suecica Andere soorten (bijlage B van de wet)

Naar boven

4. Vrijgestelde soorten

Van de verboden als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet wordt vrijstelling verleend voor het verrichten van handelingen in het kader van:

 • de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
 • bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
 • bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
 • bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.

De vrijstelling is alleen van toepassing wanneer de Minister van Economische Zaken bevoegd gezag is zoals bij:

 • hoofdwegen en hoofdvaarwegen;
 • primaire waterkeringen voor zover deze in beheer zijn bij het Rijk;

 • militaire terreinen en oefengebieden;

 • militaire luchthavens, de luchthaven Schiphol en overige burgerluchthavens;

 • het landelijke gastransportnet;

 • hoogspanningsverbindingen.

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Amfibiëen bruine kikker Rana temporaria
Amfibiëen gewone pad Bufo bufo
Amfibiëen kleine watersalamander Lissotriton vulgaris
Amfibiëen meerkikker Pelophylax ridibundus
Amfibiëen middelste groene kikker/bastaard kikker Pelophylax kl. esculentus
Zoogdieren-landzoogdieren aardmuis Microtus agrestis
Zoogdieren-landzoogdieren bosmuis Apodemus sylvaticus
Zoogdieren-landzoogdieren bunzing Mustela putorius
Zoogdieren-landzoogdieren dwergmuis Micromys minutus
Zoogdieren-landzoogdieren dwergspitsmuis Sorex minutus
Zoogdieren-landzoogdieren egel Erinaceus europeus
Zoogdieren-landzoogdieren gewone bosspitsmuis Sorex araneus
Zoogdieren-landzoogdieren haas Lepus europeus
Zoogdieren-landzoogdieren hermelijn Mustela erminea
Zoogdieren-landzoogdieren huisspitsmuis Crocidura russula
Zoogdieren-landzoogdieren konijn Oryctolagus cuniculus
Zoogdieren-landzoogdieren molmuis Arvicola scherman
Zoogdieren-landzoogdieren ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus
Zoogdieren-landzoogdieren ree Capreolus capreolus
Zoogdieren-landzoogdieren rosse woelmuis Clethrionomys glareolus
Zoogdieren-landzoogdieren tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus
Zoogdieren-landzoogdieren veldmuis Microtus arvalis
Zoogdieren-landzoogdieren vos Vulpes vulpes
Zoogdieren-landzoogdieren wezel Mustela nivalis
Zoogdieren-landzoogdieren woelrat Arvicola terrestris

Meer informatie over deze vrijstelling kunt u vinden in het besluit en de regeling van de Wet natuurbescherming

Naar boven

5. Jaarrond beschermde vogelnesten.

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. Van de onderstaande soorten zijn de nesten jaarrond beschermd en moeten er mitigerende maatregelen getroffen worden indien er een activiteit plaatsvindt die de nestlocatie kan beschadigen of de gunstige staat van instandhouding in gevaar kan brengen.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën, waarbij nesten van vogelsoorten van categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn en de nesten van soorten onder categorie 5 beschermd zijn als er onvoldoende alternatieven zijn.

Onderstaande categorieën gelden voor alle provincies behalve Limburg. Provincie Limburg heeft een andere indeling van categorieën

Categorie 1: Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.

Categorie 2: Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.

Categorie 3:
Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.

Categorie 4:
Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.

Categorie 5:
Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

De provincie Limburg hanteert een andere indeling van de categorieën en is voor een aantal soorten de nesten niet langer jaarrond beschermd (categorie 0):
categorie 1: Jaarrond gebruikte nesten
categorie 2: Zeer plaatstrouwe broedvogel of afhankelijk bebouwing
categorie 3: Zeer plaatstrouwe broedvogel die ieder jaar terugkeert naar specifiek nest
categorie 4: Vogel die jaarlijks terugkeert naar specifiek nest, maar voldoende flexibel om elders nieuw nest te bouwen. Echter, dusdanig kwetsbaar
dat functionaliteit van leefgebied niet in het geding mag komen.

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bescherming
Vogels steenuil

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Athene noctua Categorie 1 (limburg cat 1)
Vogels roek

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Corvus frugilegus Categorie 2 (limburg cat 1)
Vogels gierzwaluw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Apus apus Categorie 2 (limburg cat 2)
Vogels huismus

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Passer domesticus Categorie 2 (limburg cat 2)
Vogels kerkuil

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Tyto alba Categorie 3 (limburg cat 1)
Vogels oehoe

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Bubo bubo Categorie 3 (limburg cat 1)
Vogels grote gele kwikstaart

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Motacilla cinerea Categorie 3 (limburg cat 2)
Vogels ooievaar

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ciconia ciconia Categorie 3 (limburg cat 2)
Vogels slechtvalk

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Falco peregrinus Categorie 3 (limburg cat 2)
Vogels sperwer

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Accipiter nisus Categorie 4 (limburg cat 0)
Vogels boomvalk

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Falco subbuteo Categorie 4 (limburg cat 3)
Vogels havik

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Accipiter gentilis Categorie 4 (limburg cat 3)
Vogels ransuil

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Asio otus Categorie 4 (limburg cat 3)
Vogels wespendief

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Pernis apivorus Categorie 4 (limburg cat 3)
Vogels zwarte wouw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Milvus migrans Categorie 4 (limburg cat 3)
Vogels buizerd

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Buteo buteo Categorie 4 (limburg cat 4)
Vogels bonte vliegenvanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ficedula hypoleuca Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels boomklever

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sitta europaea Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels boomkruiper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Certhia brachydactyla Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels brilduiker

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Bucephala clangula Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels eidereend

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Somateria mollissima Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels ekster

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Pica pica Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels gekraagde roodstaart

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phoenicurus phoenicurus Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels glanskop

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Parus palustris Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels grauwe vliegenvanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Muscicapa striata Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels groene specht

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Picus viridis Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels grote bonte specht

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Dendrocopos major Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels hop

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Upupa epops Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels ijsvogel

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Alcedo atthis Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels kleine bonte specht

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Dendrocopos minor Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels kleine vliegenvanger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ficedula parva Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels koolmees

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Parus major Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels kortsnavelboomkruiper

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Certhia familiaris macrodactyla Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels oeverzwaluw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Riparia riparia Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels pimpelmees

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Parus caeruleus Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels ruigpootuil

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Aegolius funereus Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels spreeuw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Sturnus vulgaris Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels tapuit

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Oenanthe oenanthe Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels zeearend

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Haliaeetus albicilla Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels zwarte kraai

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Corvus corone Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels zwarte mees

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Periparus ater Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels zwarte roodstaart

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Phoenicurus ochruros Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels zwarte specht

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Dryocopus martius Categorie 5 (limburg cat 0)
Vogels boerenzwaluw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Hirundo rustica Categorie 5 (limburg cat 2)
Vogels bosuil

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Strix aluco Categorie 5 (limburg cat 2)
Vogels huiszwaluw

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Delichon urbicum Categorie 5 (limburg cat 2)
Vogels raaf

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Corvus corax Categorie 5 (limburg cat 3)
Vogels torenvalk

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Falco tinnunculus Categorie 5 (limburg cat 3)
Vogels blauwe reiger

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Ardea cinerea Categorie 5 (limburg cat 4)
Vogels draaihals

Deze soort is beschermd in alle provincies.

Jynx torquilla Categorie 5 (limburg cat 4)

Naar boven

Landelijk
Een van onze regionale adviseurs
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Peter Twisk
Peter Twisk
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Molenaar
Thijs Molenaar
Vestiging: Overijssel Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Arthur van Woersem
Arthur van Woersem
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Arthur Hoffmann
Arthur Hoffmann
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij