29 juni 2013

Artikel: Bomen en de Flora- en faunawet

In het 4e Stadswerk Magazine van 2013 staat een artikel van de hand van Martin van den Hoorn over Bomen de Flora- en faunawet. Dit artikel is in dit weblog bericht weergegeven:
Wanneer een initiatiefnemer een of meerdere bomen wil kappen dan zal bij navraag bij de gemeente worden gewezen op de Boswet en een eventuele Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De Boswet geeft aan voor welke houtopstanden een herplantingsplicht geldt en voor welke bomen per definitie geen regels gelden. In een APV kan een gemeente extra regels opstellen ten aanzien van de kap van bomen, voor zover deze niet onder de Boswet vallen. Ook mag de APV niet in strijd zijn met de Boswet.
Veel initiatiefnemers en lagere overheden weten echter niet dat de kap van bomen ook in strijd kan zijn met de Flora- en faunawet. Dat bomen met daarin nesten van broedende vogels niet mogen worden gekapt is over het algemeen wel bekend, maar hoe zit het buiten het broedseizoen? Wij zetten de meest voorkomende zaken even op een rijtje:

Jaarrond beschermde nesten

Van een aantal vogels is het nest het gehele jaar door beschermd, ook als de vogels niet aanwezig zijn. Bomen met daarin een jaarrond beschermd nest mogen niet worden gekapt. Dit geldt ook voor bomen in de directe nabijheid die de functionaliteit van de nestboom versterken.

Bomen met holtes, scheuren of loszittende schors

Bomen met holtes, scheuren of loszittende schors kunnen door vleermuizen als vaste rust- en verblijfplaats worden gebruikt. Deze verblijfplaatsen zijn door de Flora- en faunawet zwaar beschermd. Zonder gericht onderzoek en het treffen van gepaste maatregelen is kap niet toegestaan.

Lijnvormige beplantingen

Lijnvormige beplantingen kunnen door vleermuizen worden gebruikt als geleidend element. Wanneer een lijnvormige verbinding een vleermuisverblijfplaats verbindt met een foerageergebied is kap in strijd met de Flora- en faunawet, ongeacht of deze vanuit de Boswet is vrijgesteld van regelgeving.

Overige natuurwaarden

Naast genoemde beschermde natuurwaarden kunnen bomen en houtopstanden ook nog een belangrijke functie hebben als vaste rust- en verblijfplaats of foerageergebied voor uilen, eekhoorns, boommarters, dassen en insecten zoals vliegend hert. Wanneer kap deze functies aantast is dit een overtreding van de Flora- en faunawet.
Overtreding van de Flora- en faunawet wordt gezien als een economisch delict. Een ontheffing krijgen is in veel gevallen pas mogelijk na gericht onderzoek en het treffen van passende maatregelen. Het treffen van passende maatregelen blijkt in de praktijk vrijwel altijd mogelijk.
Voor meer informatie, neem contact op met Regelink Ecologie & Landschap.
Het artikel is als PDF hier te downloaden: Bomen en de Flora- en faunawet

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij