16 september 2014

Flora- en faunawet: belemmering of verrijking voor terreinbeherende organisaties?

De Flora- en faunawet wordt binnen het maatschappelijk debat vaak afgeschilderd als remmend voor initiatieven uit de samenleving. Bij terreinbeherende organisaties hoor je deze stellingname nauwelijks, zij vinden het vooral goed dat deze wet er is. Maar onderzoek toont dat terreinbeherende organisaties wel knelpunten ervaren als het gaat om het toepassen van deze wet.

Praktisch toepassen van de Flora- en faunawet
Terreinbeherende organisaties hebben bij hun werkzaamheden dagelijks te maken met de Flora- en faunawet. Immers, bij veel werkzaamheden in natuurgebieden kunnen individuen van beschermde soorten worden verstoord en wordt daarmee de Flora- en faunawet overtreden.
Om deze wet beter toepasbaar te maken is hiervan een praktische vertaling in de vorm van gedragscodes gemaakt. Door te werken volgens een gedragscode geldt een vrijstelling van een aantal verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet, waarvan voor bestendig beheer en onderhoud in gebieden gebruikgemaakt kan worden. De gedragscode is tevens een middel om het door de Flora- en faunawet gevraagde zorgvuldig handelen vorm te geven en te borgen.
Waar liggen de knelpunten bij uitvoeren van de Flora- en faunawet?
Afgelopen april vroegen zeven studenten van de Wageningen Universiteit beheerders van verschillende natuurgebieden verspreid over ons land naar hun ervaringen met en ideeën over de Flora- en faunawet. Kennis over de wet en over de beschermde soorten in hun gebieden was geen probleem. De beheerders stelden dat zij daar voldoende over beschikten. Knelpunten ontstonden vooral bij ruimtelijke ontwikkelingen en grootschalige werkzaamheden. De procedures en ontheffingen die daaraan voorafgaan zijn volgens veel beheerders te lang en te ingewikkeld. Dit zou dan vooral door gebrek aan ecologische kennis bij ontheffingsverleners komen.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen en grootschalige werkzaamheden kan men namelijk niet terugvallen op gedragscodes en heeft men vaak met meerdere externe partijen (zoals aannemers en belangenorganisaties) te maken.
Flora- en faunawet een verrijking voor iedereen
Volgens Willem Klok, boswachter voor Natuurmonumenten in het Fochteloërveen, kan de Flora- en faunawet alleen goed toegepast worden wanneer deze wet niet als een belemmering wordt gezien. Harco Bergman, boswachter voor Staatsbosbeheer in het Kuinderbos en Willem Klok stellen daarover beiden dat het delen van informatie over de flora en fauna in het gebied en de projecten die men in het gebied uitvoert, met omwonenden, bezoekers en externe partijen waarmee wordt samengewerkt belangrijk is. Hiermee vergroot je het draagvlak en kunnen remmingen die ontstaan door de afwezigheid van kennis met betrekking tot de Flora- en faunawet worden weggenomen.
Met de knelpunten aan de slag!
Tijdens de Beheerdersdag die op 26 september 2014 wordt georganiseerd door de Bosgroepen, wil Regelink Ecologie & Landschap op een creatieve en informatieve manier over de knelpunten in gesprek gaan met de aanwezige terreinbeherende organisaties. Met de daarbij in kaart gebrachte knelpunten gaan wij dan in het voorjaar van 2015 gericht aan de slag.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij