18 november 2016

Is uw gemeente klaar voor de Wet natuurbescherming?

Het is nu officieel: op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Lang was de startdatum nog onzeker, en daarom stelden veel gemeenten het implementatietraject van de wet uit. Maar met nog minder dan twee maanden te gaan, is het nu hoog tijd om in actie te komen. Regelink Ecologie & Landschap kan u helpen de Wet natuurbescherming in uw gemeente te implementeren. Ontwikkelingen moeten per 1 januari 2017 getoetst worden aan deze nieuwe wet. Wij kunnen uw plannen toetsen aan de Wet natuurbescherming. Daarnaast bieden wij voor gemeenten (en ook voor omgevingsdiensten, waterschappen en terreinbeheerders) cursussen betreffende de Wet natuurbescherming aan of kunt u kennis over de nieuwe wet in huis halen middels detachering van een van onze medewerkers.

Expertise gemeenten belangrijk

Onder de Wet natuurbescherming hebben gemeenten een belangrijke signaleringsrol. Als gemeente moet u antwoord kunnen geven op de vraag wanneer natuurtoestemming van het bevoegd gezag noodzakelijk is. U dient hiervoor kennis in huis te hebben om aanvragen te kunnen toetsen op volledigheid, en te weten wanneer een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) aangevraagd moet worden. Ook moet de gemeente toezicht houden en handhaven bij projecten waarvoor u het bevoegd gezag bent.
Het is daarom belangrijk dat gemeenten expertise opbouwen rond de Wet natuurbescherming. Zo dienen uw medewerkers van het klantencontactcentrum te weten hoe zij vergunning- en ontheffingsaanvragen goed moeten afhandelen en vragen hierover adequaat kunnen beantwoorden. Ook vraagt de signaleringsrol van gemeenten een goede afstemming met provincies.

Nog niet voldoende voorbereid, wat nu?

Is uw organisatie nog niet voldoende voorbereid op de komst van de Wet natuurbescherming? Dan is het nu tijd om in actie te komen! Regelink Ecologie & Landschap heeft al veel ervaring in het samenwerken met gemeenten en andere overheidsorganisaties. In de afgelopen periode hebben wij gemerkt dat er veel vraag is naar ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe wet. Op de volgende manieren kunnen wij u deze ondersteuning bieden.

Wet natuurbescherming-toets bestaande projecten

Reeds lopende projecten (opgestart vóór 1 januari 2017) binnen uw gemeente moeten straks getoetst worden aan de Wet natuurbescherming. U krijgt hierbij te maken met de provincie als bevoegd gezag (enkele uitzonderingen daargelaten) en de bijbehorende provinciale verordeningen. Het is mogelijk dat onder de Wet natuurbescherming straks nog aanvullende ontheffingen voor soorten aangevraagd moeten worden, waar dit voor de betreffende soorten onder de huidige Flora- en faunawet nog niet nodig is. Wij bieden graag ondersteuning in het nalopen van de al lopende projecten.

Quickscan conform Wet natuurbescherming

Regelink Ecologie & Landschap biedt natuuronderzoeken aan waarbij getoetst wordt aan de Wet natuurbescherming. Een ecologische quickscan is de eerste stap van ecologisch onderzoek die uitgevoerd wordt in het kader van een ruimtelijke ingreep. Bescherming van Natura 2000-gebieden, soorten en houtopstanden wordt in Nederland vanaf 1 januari 2017 geregeld via de Wet natuurbescherming en dient ook meegenomen te worden in een quickscan. Daarbij zijn met de komst van deze nieuwe wet de provincies straks het bevoegd gezag over de soortenbescherming. Dit betekent dat, anders dan nu, de opgestelde lijsten met nationaal beschermde en vrijgestelde soorten per provincie in meerdere of mindere mate van elkaar gaan verschillen.

Basiscursus Implementatie Wet natuurbescherming binnen de gemeente

Met een verschuiving in het bevoegd gezag wordt de samenwerking en afstemming tussen gemeenten en provincies nog belangrijker. Uit de praktijk blijkt dat veel gemeenten niet precies weten wat er moet gebeuren met de komst van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden vanuit de Wet natuurbescherming. Daarnaast merken gemeenten in veel gevallen dat ze niet beschikken over voldoende kennis en kunde binnen de organisatie.
Graag verzorgen wij voor u een cursus van één dagdeel rondom de Wet natuurbescherming. Tijdens de basiscursus delen we inhoudelijke kennis over de Wet natuurbescherming met alle betrokken medewerkers van de verschillende afdelingen (bijvoorbeeld bouw en woontoezicht, milieu en handhaving). Ook brengen we samen de interne en externe rol van de betreffende gemeente in kaart. Het programma kan er als volgt uitzien:

  • een introductie over de Wet natuurbescherming (de nieuwe wet op hoofdlijnen),
  • uitleg over de rol van de gemeente bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming,
  • een casus van een fictieve vergunningsaanvraag voor een omgevingsvergunningplichtige activiteit; door deze casus te doorlopen, brengt u het interne en externe proces in kaart en krijgt u inzicht in waar eventuele knelpunten liggen binnen uw gemeente en tussen de verschillende afdelingen.

De kosten van deze basiscursus bedragen € 960,00 (excl. BTW).

Cursus op maat: Wet natuurbescherming geborgd in uw gemeente

Een ‘cursus op maat’ biedt een verdiepingsslag op de basiscursus ‘Implementatie Wet natuurbescherming’. Doel van deze vervolgcursus is om een werkbaar systeem te ontwikkelen waarmee de Wet natuurbescherming binnen uw hele organisatie goed geborgd is. Want hoe gaat u de opgedane kennis straks toepassen, zodat in het volledige vergunningstraject ook natuur correct wordt meegenomen? Graag ondersteunen wij u bij het realiseren van een gedegen tool die binnen alle betrokken afdelingen geborgd wordt en waarmee u de nieuwe wet op een juiste manier implementeert.

Cursus volledigheidstoetsing

De gemeente als bevoegd gezag over de omgevingsvergunning is er verantwoordelijk voor om na te gaan of een omgevingsvergunning-aanvraag volledig is. De ‘volledigheidstoets’ gaat ervan uit dat wanneer de gemeente ‘redelijkerwijs’ kan weten dat uit de aanvraag handelingen voortvloeien die de flora en fauna raken, de gemeente dit meeneemt in deze toets.
Met de decentralisatie van het natuurbeleid naar provincies neemt het belang van de signaleringsrol en de volledigheidstoetsing van gemeenten in het nieuwe beleid verder toe. Als gemeente dient u over kennis te beschikken om aanvragen te kunnen toetsen op volledigheid en te weten wanneer een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) aangevraagd moet worden. Het is belangrijk dat gemeenten inhoudelijk in staat zijn om hun taken goed uit te voeren en net als provincies in het kader van de Wet natuurbescherming expertise op gaan bouwen. Medewerkers van het klantencontactcentrum van gemeenten moeten in staat zijn om vergunning- en ontheffingsaanvragen goed af te handelen en vragen hierover adequaat te kunnen beantwoorden.
Om te kunnen toetsen op volledigheid vraagt een goede afstemming met provincies. Wanneer gemeenten en provincies overeenstemming bereiken over de interpretatie van de vergunningsplicht, hun kennis delen over de aanwezigheid van soorten, en beleid en beheersmaatregelen op elkaar afstemmen wordt bereikt dat gemeenten gemakkelijker invulling kunnen geven aan hun rol.
Graag bieden wij uw gemeente een cursus volledigheidstoetsing aan, zodat uw gemeente dit straks goed geborgd heeft binnen de organisatie.

Detachering

Inmiddels zijn meerdere medewerkers van Regelink Ecologie & Landschap gedetacheerd (geweest) bij gemeenten, provincies en waterschappen, om zich bezig te houden met (beleidsmatige) onderwerpen gericht op natuur en specifiek op de Wet natuurbescherming. Ook voor uw organisatie kunnen wij deze ondersteuning aanbieden.

Kom in actie!

Natuurlijk wil ook uw gemeente op tijd klaar zijn voor de Wet natuurbescherming. Wilt u meer informatie over hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen? Neem gerust contact met ons op.
 

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij