9 december 2013

Symposium Natuur in de Gemeente groot succes

Op 17 oktober 2013 organiseerde het ministerie van Economische Zaken (EZ) in samenwerking met Orange Logic en Regelink Ecologie & Landschap voor ruim 200 deelnemers afkomstig van gemeenten, provincies en andere overheidsinstanties een succesvol symposium over ‘Natuurwetgeving in de Gemeente’.

Inhoudelijk programma

Het toepassen van de natuurwet- en regelgeving blijkt in de praktijk soms ingewikkeld te zijn. Het ministerie van Economische Zaken heeft daarom voor gemeenten een aantal instrumenten ontwikkeld die de uitvoering van deze wet- en regelgeving vergemakkelijken: de ‘Routeplanner’,
‘Effectenindicator’, ‘Maatregelenindicator’ en ‘Handreiking Generieke Aanpak Natuurwetgeving’. In een dialoog over de uitvoering van de Natuurwetgeving tussen Annemie Burger (directeur-generaal Natuur & Regio, Ministerie van Economische Zaken) Kees Jan de Vet (VNG) en Bert Gijsberts (IPO) werden deze instrumenten toegelicht. Zij bevestigden dat deze nog verder moeten worden gepolijst tot bruikbare instrumenten. De instrumenten zelf werden vervolgens achtereenvolgens gepresenteerd door Toon Zwetsloot (Dienst Landelijk Gebied (DLG); Routeplanner en Maatregelenindicator soorten), Mirjam Broekmeyer (Alterra; Effectenindicator) en Maarten Kaales (ministerie van EZ; Handreiking Generieke Aanpak Natuurwetgeving).

Interactief

Daarnaast vonden een interactieve werksessie en een Open Space werksessie plaats. De interactieve werksessie bestond uit een wandeling door Nijkerk, waarbij men twee aan twee met een willekeurige deelnemer in gesprek ging over de Natuurwetgeving. Tijdens de Open Space werksessie stonden 19 door de deelnemers gestelde vragen centraal met betrekking tot de Natuurwetgeving. De werksessies boden volop gelegenheid om kennis en ervaring te delen over de toepassing van Natuurwetgeving en om te discussiëren over actuele thema’s. Een van de vragen was: “Hoe verzilver je de kansen bij de Generieke Aanpak?”, een andere “Hoe kan ik de natuurwetgeving beter inbedden in de planvorming?”. Een belangrijke conclusie was: ‘’Als je zelf niet de expertise hebt, ga deze dan halen bij de buren’’

IMG_3553 IMG_3684

Conclusies toelichting instrumenten

De Routeplanner moet gezien worden als een hulpmiddel en geeft een indicatie van de te volgen procedure voor beschermde natuur binnen de WABO procedure. Er moeten verschillende procedurele stappen worden gezet als de natuurtoets op grond van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 deel uitmaakt van de procedure van het verkrijgen van een omgevingsvergunning.
De Effectenindicator soorten is een internetapplicatie die dient als hulpmiddel voor initiatiefnemers, vergunningverleners en handhavers die te maken krijgen met activiteiten in of nabij leefgebieden van soorten beschermd onder de Flora- en faunawet. Dit instrument geeft een indicatie van de kans op schadelijke effecten op beschermde soorten door activiteiten uit de omgevingsvergunning en de watervergunning.
De Maatregelenindicator soorten betreft een internetapplicatie die dient als hulpmiddel voor initiatiefnemers en vergunningverleners die te maken hebben met activiteiten in of nabij leefgebieden van dier- en plantensoorten die zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. Met dit instrument is het mogelijk om snel een eerste indicatie te verkrijgen van mogelijk te nemen of te verwachten maatregelen.
De Handreiking Generieke Aanpak Natuurwetgeving betreft een gebiedsgerichte werkwijze waar ingezet wordt op kansen voor flora en fauna bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze aanpak komt het meeste tot zijn recht wanneer op gemeentelijk niveau ontwikkelaars, ‘ruimtelijk georiënteerde’ initiatiefnemers, woningbouwcorporaties en bedrijfsleven samenwerken. Het hart van de Generieke Aanpak is het soortenmanagementplan. Het kan worden samengevat als ‘’Inzetten op het opheffen van knelpunten en je kansen benutten’’.
Het verslag van het symposium is binnenkort te lezen op de website www.natuurindegemeente.nl.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij