SNL-Monitoring

Ontvang je SNL-subsidie? Dan ben je verplicht een ecologische monitoring en een eindevaluatie uit te voeren.

 

SNL-monitoring (Subsidiestelsel Natuur en Landschap) vindt plaats voor een groot aantal soortgroepen, waaronder planten, (broed)vogels, dagvlinders & sprinkhanen en libellen. In principe wordt deze monitoring eens per zes jaar uitgevoerd. Daarnaast worden er vegetatie- en structuurkarteringen uitgevoerd, in principe eens per twaalf jaar.

Onze ecologen hebben ruime ervaring in het inventariseren van deze soortgroepen. We zetten een specialist op specifieke soortgroepen in, maar combineren het inventariseren van de soortgroepen waar dat mogelijk is. Bovendien krijg je bij ons één aanspreekpunt voor de monitoring.

Om ervoor te zorgen dat de verzamelde data ook voor de toekomst beschikbaar zijn voert Regelink Ecologie & Landschap alle waarnemingen in de Nationale Databank Flora en Fauna in.

In de volgende tabel is opgenomen hoeveel soorten per beheertype en soortgroep voor de SNL-monitoring geïnventariseerd moeten worden (conform de door BIJ12 geleverde gegevens).

Vp = Vaatplanten, Mo = Mossen, Km = Korstmossen, Kw = Kranswieren, Wi = Wieren, Bv = Broedvogels, Li = Libellen, Dv = Dagvlinders, Sh = Sprinkhanen, Vi = Vissen, Zd = Zoogdieren, Ka = Kreeftachtigen

    Vp M Km Kw Wi Bv Li Dv Sh Vi Zd Ka
Zee en wad N1.1 9 2 5
Grootschalig duin- of kwelderlandschap N1.2 34 1 45
Rivier- en moeraslandschap N1.3 38 13 52 1
Zand- en kalklandschap N1.4 4 41 1
Rivier (stromend) N2.1A 18 5 24
Rivier (stilstaand) N2.1B 19 5 11
Beek en bron N3.1 28 8 15
Kranswierwater N4.1 22 1 1
Zoete plas N4.2 31 23 13
Brak water N4.3 9 18
Afgesloten zeearm (zoet) N4.4A 12 5 24
Afgesloten zeearm (zout) N4.4B 4 7 4 4
Moeras N5.1 35 19 8
Gemaaid rietland N5.2 31 19 8
Veenmosrietland en moerasheide N6.1 25 5 4
Trilveen N6.2 22 3 1
Hoogveen N6.3 13 6 8 7
Vochtige heide N6.4 41 3 8 4 3
Zwakgebufferd ven N6.5 26 4 1
Zuur ven of hoogveenven N6.6 1 2 8
Droge heide N7.1 36 2 6 1 8 8
Zandverstuiving N7.2 12 7 3 3 1
Strand en embryonaal duin N8.1 11 7
Open duin N8.2 48 14 7 2
Vochtige duinvallei N8.3 45 4 1
Duinheide N8.4 25 6 7
Schor of kwelder N9.1 29 8
Nat schraalland N1.1 58 6 4 2
Vochtig hooiland N1.2 38 6 6 2
Droog schraalgrasland N11.1 14 1
Bloemdijk N12.1 57 9
Kruiden- en faunarijk grasland N12.2 18 9
Glanshaverhooiland N12.3 42 5
Zilt – en overstromingsgrasland N12.4 41 12
Kruiden- en faunrijke akker N12.5 84 1
Ruigteveld N12.6 11
Vochtig weidevogelgrasland N13.1 13
Wintergastenweide N13.2 11
Rivier- en beekbegeleidend bos N14.1 42 1 6
Hoog- en laagveenbos N14.2 21 6 9
Haagbeuken- en essenbos N14.3 75 1
Duinbos N15.1 25 8
Dennen-, eiken- en beukenbos N15.2 35 15
Droog bos met produktie N16.1 15
Vochtig bos met produktie N16.2 16
Vochtig hakhout en middenbos N17.1 23 1 1
Droog hakhout N17.2 6
.
Weidevogels A1.1 16
Akkerfaunagebied A1.2 1 1
Botanisch waardevol grasland A2.1 68
Botanisch waardevol akkerland zz A2.2 z 85
Botanisch wardevol akkerland reg A2.2 r 42

Landelijk
Een van onze regionale adviseurs
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Peter Twisk
Peter Twisk
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Molenaar
Thijs Molenaar
Vestiging: Overijssel Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Arthur van Woersem
Arthur van Woersem
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Arthur Hoffmann
Arthur Hoffmann
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij